close
FOLLOW US ON 
ชมความอลังการของน้ำตกเหวนรก
ขึ้นเขาใหญ่
บริเวณสะพานท่าด่าน
ล่องแก่งลำน้ำนครนายก
เที่ยว ละลุ
ชมความ มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ
ชมศิลปะวัฒนธรรม ขอม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
เขื่อนขุนด่านปราการชล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เที่ยวพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ข่าวประชาสัมพันธ์ นครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ นครนายก

งานเกษตรนครนายก 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปราจีนบุรี

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  33 

วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก   ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่  33  วันที่  12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562   ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

 

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติธรรม 

วันที่  12 – 17  กุมภาพันธ์  2562  

เริ่มเดินธุดงค์ – ปฏิบัติธรรม  ณ  วัดป่ามะไฟ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

 • 09.00 น.  ลงทะเบียน-รายงานตัว ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ
 • 20.00 น.  ปฐมนิเทศ  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 8 กิโลเมตร  ถึงศูนย์โอทอป ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  ศูนย์โอทอป ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึง  สุสสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอประจันตคาม

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  สุสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  ๖  กิโลเมตร  ถึงวัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  10  กิโลเมตร  ถึง  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึงวัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง  วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม  และเขตอำเภอศรีมหาโพธิ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  7 กิโลเมตร  ถึงวัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 19 กิโลเมตร  ถึง ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  11 กิโลเมตร  ถึง  วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  คณะเดินธรรมยาตรา  และคณะพระธุดงค์  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึง โบราณสถานสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

 

วันจันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.30 น.  เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่
 • 19.00 น.  การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา  ในสมัยพุทธกาล  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 12.30 น.  ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี
 • 13.00 น.  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวรายงาน  ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  หรือชุดสีขาว ตามอัธยาศัย
 • คุณสมบัติ
   • มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  สามารถช่วยตนเองได้
   • มีศรัทธาและอุดมการณ์อันมั่นคงที่จะปฏิบัติธรรม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   • ได้รับการอนุญาตผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครงกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร,  ผู้บังคับบัญชากรณี เป็นข้าราชการ ผู้ปกครองกรณีเป็นประชาชนทั่วไป ให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
   • เครื่องใช้ที่ต้องนำติดตัวไป
    • บาตร (พระภิกษุ – สามเณร) /ภาชนะใส่อาหาร (อุบาสก-อุบาสิกา)
    • กลด – มุ้ง – ผ้าปูนอน
    • ผ้าปูนั่ง
    • ช้อน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น

 

กิจกรรมทางวิชาการ

 • นิทรรศการชุมชนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสาธยายพระไตรปิฎก
 • การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 • ปิดทองและบูชาพระประจำวันเกิด/ถวายสังฆทาน
 • นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 15, หมู่ 17

กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

กิจกรรมนำเที่ยวมาฆปูรมีศรีปราจีน
วันพฤหัสบดีที่  12 – 20  กุมภาพันธ์  2562  จัดกิจกรรมนำเที่ยวโดยเจ้าบ้านน้อย  เส้นทาง โบราณสถานสระมรกต – นมัสการต้นโพธิ์ –  ศรีมหาโพธิ  –  หลวงพ่อทวารวดี  นำเที่ยวโดยรถพ่วงบริการเป็นรอบๆ   ติดต่อสอบถาม  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3747-1658

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย

“หมู่บ้านศีลห้า  สีสันอาหารงานบุญ”ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย  “หมู่บ้านศีล 5  สีสันอาหารงานบุญ”  เปิดตลาดพร้อมกันวันที่  15 -19  กุมภาพันธ์  2562
ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรีร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดวิถีถิ่น  วิถีไทย นำเสนออาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก   นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานสามารถเปิดประสบการณ์แบบวิถีไทยทดลองทำ ชิม และช้อปได้ในงานเดียว  พร้อมทั้งชมหมู่บ้านศีล 5  ทำดีต้องได้ดี  ทำชั่วไม่มีอะไรดี  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284
 

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา)

วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต

  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นำเสนอกิจกรรม  เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ  ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วันแรก

 

 

 

 

 

 

 • เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ โรงเรียนนายร้อย  จปร.  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร”
 • รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู
 • จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย   เที่ยวงานมาฆปูรมีศรีปราจีน  หรือ ร่วมพิธีเวียนเทียน หรือร่วมปฏิบัติธรรม ตามอัธยาศัย
 • เดินทางเข้าที่พักในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ

วันที่สอง

 

 • เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี  อาทิ  ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร,
 • เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย แบบแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ฝึกอบรมเดย์สปา  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ
 • เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหนองชะอม
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.

หรือติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/tatnayokfans

ท่องเที่ยวไทย
ที่พัก - นครนายก

ที่พักร้านอาหาร - นครนายก

ร้านอาหารที่พัก - ปราจีนบุรี width=

ที่พักร้านอาหาร - นครนายก

ร้านอาหารที่พัก - สระแก้ว

ที่พัก

มัลเบอร์รี่ปางสีดาสระแก้ว – Mulberry at pang sita


ร้านอาหาร - สระแก้ว

ร้านอาหาร

ร้านเจ๊ราง อาหารเวียดนาม – อำเภออรัญประเทศ


E-Card ส่งความสุข

E-Card ส่งความสุข