โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวเมือง ๑๔ กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก ภายในมีสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ด้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย จปร.พระบรมรูปอยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบกเต็มยศประทับเหนือพระราชอาสน์

ศาลาวงกลม หรือศาลาลม  จอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถทรงดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนนายร้อยภายในศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

พิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปีรร.จปร. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ทำสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหารห้องชมสไลด์มัลติวิชั่นและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งรัชกาลที่ ๕ เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชม ๑๐ บาท หากชมสไลด์มัลติวิชั่น มีค่าเข้าชม ๑๐ บาท/คน สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๗๔๕, ๖๒๓๙๐ หรือ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๑-๔ www.crma.ac.th

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือมาก ท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ.๒๑๓๐ รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีข้าศึกเข้ามากวาดต้อนผู้คนพร้อมทั้งยึดเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายกไว้ ขุนด่านจึงรวบรวมชาวเมืองเข้าปกป้องเมืองไว้ได้สำเร็จ

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

พระพุทธฉาย เป็นภาพเขียนสีบนหน้าผาอยู่ถัดจากเขาชะโงกมีวิหารครอบไว้สภาพเดิมเป็นภาพพระพุทธรูปเลือนลางมาก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมแผนที่ทหารบกเข้าไปตั้งโรงงานหินอ่อนที่เชิงเขา จึงได้เขียนสีตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนขึ้น ในช่วงกลางเดือน ๓ จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปีหากเดินไปทางด้านหลังวัดพระฉายจะพบ “น้ำตกพระฉาย” เป็นน้ำตกสูง ๓๐ เมตร

พระพุทธฉาย นครนายก

นอกจากนั้น ยังมีบริการจักรยานให้เช่า ที่พัก ห้องประชุมสัมมนา สนามกอล์ฟ สนามยิงปืน และสนุกเกอร์ ส่วนกิจกรรมกลุ่ม เช่น วอล์คแรลลี่ เดินป่า ไต่หน้าผา สอบถามข้อมูล โทร. ๐๓๗๓๙๓๑๘๕, ๐๘ ๙๗๙๙ ๑๔๒๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๑-๕ ต่อ ๖๒๙๖๐-๑โทรสาร ๐ ๓๗๓๙ ๓๓๑๒www.facebook.com/crmatourism(มีเส้นทางสำหรับผู้พิการ)

สนามยิงปืน นครนายก

Hits: 870