หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก จังหวัดสระแก้ว


ประธานกลุ่ม คือ นางมุด ซื่อสัตย์

โทร. 09-3636-0871,  08-5239-8821,  ID-Line 00849600028

          “จักสานล้อมเซรามิก  จังหวัดสระแก้ว”  มีชื่อเสียง เรื่องฝีมือความประณีตสวยงามในการจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก  แหล่งทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีการพัฒนาจนมีรูปแบบที่ทันสมัยสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทั้งยังริเริ่มทำหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมกรรมวิธีการผลิตอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งโดยตรง

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เกิดจากการรวมกลุ่มแม่บ้านจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อสืบสานงานจักสาน มรดกตกทอดของบรรพบุรุษ  กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนา  จึงได้เกิดแนวคิดการผลิต จัดจำหน่าย และสาธิต การทำจักสานไม้ไผ่ ห่อหุ้มภาชนะเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่ที่ออกมาสวยงาม และเรียบร้อย เหมาะสำหรับนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน  โดยนอกจากจะอาศัยพื้นฐาน จากงานจักสานของบรรพบุรุษแล้ว ยังมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม จากคุณยายปราณี บริบูรณ์  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา และนำความรู้ที่ได้รับ มาฝึกฝนจนมีความชำนาญ ถ่ายทอดให้กับเยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น ที่สนใจ จนสามารถผลิตงานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ในรูปแบบต่างๆ  ที่มีความสวยงาม ละเอียด ประณีต เช่น แจกัน คนโทน้ำ เป็นต้น จัดจำหน่าย เป็นของฝาก ให้นักท่องเที่ยว  ได้ซื้อติดไม้ติดมือ ไปเป็นของที่ระลึก

Hits: 3022