/เทศกาลมาฆปูรมีศรีสระแก้ว ประจำปี 2561 และงานมาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดมันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เทศกาลมาฆปูรมีศรีสระแก้ว ประจำปี 2561 และงานมาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดมันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/