/สิงหาพาแม่เที่ยว…กินให้ครึกครื้น เที่ยวให้คึกคัก @นครนายก

สิงหาพาแม่เที่ยว…กินให้ครึกครื้น เที่ยวให้คึกคัก @นครนายก

ททท.สำนักงานนครนายก  ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก  จัดกิจกรรมงานมหกรรมดนตรี        การแสดงพื้นบ้าน  การออกร้านจำหน่ายอาหารถิ่นสินค้าชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก  ในชื่องาน สิงหาพาแม่เที่ยว กินให้ครึกครื้น  เที่ยวให้คึกคัก @นครนายก ในวันที่ 11 – 12  สิงหาคม 2561  เวลา  15.00 – 21.00 น.    ณ  บริเวณลานกิจกรรมพื้นที่ด้านล่างเขื่อนขุนด่านปราการชล  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

พบกับ

  1. กิจกรรมนำเสนออาหารถิ่น จังหวัดนครนายก  จัดตลาดอาหารถิ่น จำหน่ายอาหารพื้นบ้านของจังหวัดนครนายก รวมทั้งสินค้าของฝาก
  1. กิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น ผนวกกับการแสดงดนตรี ริมเขื่อนขุนด่านปราการชล  และดนตรีหน้าฝน  บรรยากาศงานวัด…สุดวินเทจ

การเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง/เส้นทาง นอกจากการใช้จ่ายในส่วนของที่พัก ของที่ระลึก  และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  ยังมีเรื่องของอาหารที่สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้  ด้านตลาดในประเทศ  จึงเห็นสมควรให้มีการจัด/สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  (Event  Marketing)  เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวโดยใช้  การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  “Food  Tourism”  เป็นเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละพื้นถิ่นได้อย่างมากมาย  ตั้งแต่ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  (Reflects  the  Local)  การได้มาซึ่งวัตถุดิบ  (Origin  of  raw  material  and  how  to  get)  ขั้นตอนการทำอาหาร  (Process,  Culinary  technique)  เปิดกว้างมากขึ้นกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  Culture  ผ่านการ  Workshop  หรือ  Sharing  Economy,  Home  Cook  และกิจกรรม  Food  Festival  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด  Our  Local  ที่จะสร้างสรรค์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม  บนพื้นฐานของวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าพื้นที่  เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน  อีกทั้งสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันแม่

  -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/