ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ จากตัวเมืองไปทางอำเภอวัฒนานคร ๔ กิโลเมตรทางซ้ายมือ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกษม ศาลหลักเมืองจัดสร้างตามแบบมาตรฐานของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นปรางค์องค์ใหญ่กว้าง ๖.๖๐ เมตร สูง ๑๙.๑๐ เมตร และปรางค์ ๔ ทิศโดยรอบ ภายในศาลประดิษฐานเสาหลักเมืองซึ่งเป็นไม้ชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณราชประเพณี ขนาดเส้นรอบวงที่โคนต้น ๑๒๐ นิ้ว สูง ๒๒๙ นิ้ว และแผ่นทองดวงเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๙ และมีการประกอบพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นประดิษฐานในศาลเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 242