วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว


ตั้งอยู่ตำบลเขาไม้แก้ว โดยให้เกษตรกรตั้งกลุ่มขึ้นมารวมตัวกันปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์หลายชนิดหมุนเวียนตลอดทั้งปี นำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดสีเขียว ส่งเข้าครัวที่โรงครัวโรงพยาบาลบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี, เลมอนฟาร์ม เน้นปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า 120 ชนิด พืชผักยอดนิยมรับประทานในครัวเรือนเป็นหลัก โดยปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว  เพื่อปกป้องแหล่งความมั่นคงทางอาหาร สืบสานภูมิปัญญา อาหารพื้นถิ่น สร้างคุณค่าดินด้วยเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดีสู่วิถีพึ่งตัวเอง โดยมีสมาชิกกลุ่มมากกว่า 38 ครัวเรือน พื้นที่มากกว่า 500 ไร่ สอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณ สุนทร คมคาย โทร. 08 9895 7978, 09 43292419

Hits: 13