วัดแก้วพิจิตร เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 65