วัดนางรอง


วัดนางรอง อยู่ที่ เลขที่ ๘๔ หมู่ ๓ ตำบลหินตั้ง บนเนินเขาน้อยสิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ รูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๔ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) เป็นองค์ประธาน ภายในบริเวณวัดยังมีอาคารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางต่าง ๆ และมีวิหารระฆังสูง ๑๘ เมตร แบ่งเป็น ๕ ชั้น ชั้นบนสุดสามารถมองเห็นบางส่วนของเขื่อนขุนด่านปราการชล สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๐๕๔

Hits: 1883