/ละลุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน

ละลุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน

ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๓๖ กิโลเมตร “ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ คล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับ “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีพื้นที่กว้างกว่า ๓,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร จึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาเหมาะแก่การไปเที่ยวชม และยังมีบริการที่พัก แบบโฮมสเตย์ ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อใช้บริการรถ พร้อมมัคคุเทศก์หรือยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๐๙๘ ๐๗๗๒ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๓๗๒๔ (ค่าเช่ารถประมาณ ๒๐๐ บาท นั่งได้ ๘-๑๐ คน)
การเดินทาง ถ้าเดินทางจากอำเภออรัญประเทศไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ เส้นอรัญประเทศ-ตาพระยา เลี้ยวซ้ายที่บ้านกุดเตย หลักกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ สายบ้านโคคลาน-บ้านคลองยาง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร จากบ้านคลองยางเป็นถนนลูกรังเข้าไปถึงตัวละลุ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร


-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/