ละลุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน

ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๓๖ กิโลเมตร “ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ คล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับ “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีพื้นที่กว้างกว่า 3,200  ตารางกิโลเมตร จึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาเหมาะแก่การไปเที่ยวชม และยังมีบริการที่พัก แบบโฮมสเตย์ ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อใช้บริการรถ  ค่าเช่ารถประมาณ 200  บาท นั่งได้ 6-8 คน)


การเดินทาง ถ้าเดินทางจากอำเภออรัญประเทศไปตามทางหลวงหมายเลข 348 เส้นอรัญประเทศ-ตาพระยา เลี้ยวซ้ายที่บ้านกุดเตย หลักกิโลเมตรที่  35-36  ไปตามทางหลวงหมายเลข 3486  สายบ้านโคคลาน-บ้านคลองยาง ระยะทาง  18  กิโลเมตร จากบ้านคลองยางเป็นถนนลูกรังเข้าไปถึงตัวละลุ ระยะทาง 1 กิโลเมตร


-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 2942