พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตรี 2600 ปี

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตรี 2600 ปี หมู่ ๓ ตำบลสาริกา ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๐ ทางไปน้ำตกสาริกา บนพื้นที่ ๕๓ ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๓.๕ เมตร บริเวณโดยรอบมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๙๐ เซนติเมตร จำนวน๑,๒๕๐ องค์ แสดงถึงวันจาตุรงคสันนิบาต หรือการชุมนุมใหญ่ในวันมาฆบูชา พุทธอุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นในโอกาสพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โทร. 08 1906 6974, 08 8400 9001-8

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตรี 2600 ปี

Hits: 3736