พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมาประทับในการสงครามแถบดินแดนบูรพาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๖ พระบรมรูปประทับยืนมีความสูง ๒.๘๐ เมตร ชูดาบเหนือศิรเศียร  เป็นการแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกป้องรักษาพสกนิกรของพระองค์

Hits: 108