ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท ๓ หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ ๔ ด้าน มีกำแพงแก้ว ๒ ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายในระเบียงคดมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย ๒ หลัง อยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ปราสาทด้านซ้ายมือและปราสาทองค์ประธานอยู่ในสภาพปรักหักพัง ตามจารึกกล่าวว่าประดิษฐานศิวลึงก์ ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยม มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำตลอดแนว ได้มีการค้นพบศิลาจารึก ๒ หลัก จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก็อกธมแห่งนี้ ตลอดจนบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่ ๒ นัยว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ ๒ ในโอกาสที่บูรณะปราสาทสด๊กก็อกธมสำเร็จเมื่อพุทธศักราช ๑๕๙๕ ปัจจุบันจารึกทั้ง ๒ หลักถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร คำว่า สด๊กก็อกธม หมายถึง “เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่” ซึ่งปัจจุบันยังพอมองเห็นหนองน้ำใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ ๆ ปราสาทนั่นเอง

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ เส้นอรัญประเทศ-ตาพระยา ระยะทาง ๒๓.๘ กิโลเมตร จะถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เลี้ยวขวาเข้าไป ๘ กิโลเมตร ถึงสามแยกวัดหนองเสม็ด เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาอีก ๒.๖ กิโลเมตร

Hits: 1587