ถนนคนเดิน กินช้อปเที่ยว อาหาร 5 ชาติพันธุ์ @อรัญประเทศ – สระแก้ว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.สำนักงานนครนายก)  ร่วมกับ  หอการค้าจังหวัดสระแก้ว,  เทศบาลเมืองอรัญประเทศ  กลุ่มชุมชน 5 ชาติพันธุ์  (เวียดนาม – จีน – ญ้อ – กัมพูชา – ลาว)  จัดงาน   “กิน  ช้อป  เที่ยว  อาหาร 5 ชาติพันธุ์  @ อรัญ – สระแก้ว”  วันเสาร์ – อาทิตย์ที่  4-5,  11-12, 18-19, 25-26  สิงหาคม     และ 1-2 กันยายน 2561   ณ  ถนนมิตรสัมพันธุ์   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  บรรยากาศ “ถนนคนเดิน”  นำเสนออาหารถิ่น 5 ชาติพันธุ์  สินค้าชุมชน  การแสดงพื้นบ้าน  ประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งพื้นที่ในภูมิภาคภาคตะวันออก   เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 1 :         วันที่  4 – 5  สิงหาคม  2561  

                        เยี่ยมเยือนชุมชนไทย – เวียดนาม 

ครั้งที่ 2 :         วันที่  11 – 12 สิงหาคม  2561

                        สานรักษ์วัฒนธรรมไทย – จีน

ครั้งที่ 3 :         วันที่  18-19 สิงหาคม  2561

                   รังสรรค์เมนูอาหารถิ่นไทย – ญ้อ

ครั้งที่ 4 :         วันที่  25-26 สิงหาคม 2561

                   ฟินวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทย–กัมพูชา

ครั้งที่ 5 :         วันที่  1–2 กันยายน  2561

                   สืบสานวัฒนธรรม ไทย–ลาว

บรรยากาศ  “ถนนคนเดิน…เพลิดเพลินวัฒนธรรมพื้นบ้าน”  นำเสนออาหารถิ่น 5 ชาติพันธุ์ ของฝากสินค้าชุมชน  การแสดงพื้นบ้าน  ประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งพื้นที่ในภูมิภาคภาคตะวันออก   เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 

การเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง/เส้นทาง นอกจากการใช้จ่ายในส่วนของที่พัก ของที่ระลึก  และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  ยังมีเรื่องของอาหารที่สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ด้านตลาดในประเทศ  จึงเห็นสมควรให้มีการจัด/สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  (Event  Marketing)  เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวโดยใช้  การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  “Food  Tourism”  เป็นเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละพื้นถิ่นได้อย่างมากมาย  ตั้งแต่ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  (Reflects  the  Local)  การได้มาซึ่งวัตถุดิบ  (Origin  of  raw  material  and  how  to  get)  ขั้นตอนการทำอาหาร  (Process,  Culinary  technique)  เปิดกว้างมากขึ้นกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  Culture  ผ่านการ  Workshop  หรือ  Sharing  Economy,  Home  Cook  และกิจกรรม  Food  Festival  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด  Our  Local  ที่จะสร้างสรรค์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม  บนพื้นฐานของวัฒนธรรม  และอัตลักษณ์ท้องถิ่น  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าพื้นที่  เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน

 

 

 

  -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 883