ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน


ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน ตั้งอยู่เลขที่ 213 หมู่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ชุมชนดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ชุมชนเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ชุมชนซึ่งมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “บ้านฝั่งคลอง” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ 2541 และในปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นมิวเซียมเมื่อปีพ.ศ 2562 จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ(สพร) หรือ Museum สยาม โดยใช้ Story telling การ์ตูน Animation ในตำนานรัก เจ้าจอมกับนางกอยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่นการต้อนรับด้วยคณะกลองยาวการบายศรีสู่ขวัญ การรับประทานอาหารพาสาย (อาหารกลางวัน)โตกไทยพวน ชมการแสดงพื้นบ้านชุด 3 ลำ ลำพวน ลำตัดพวน รำโทน และฟ้อนชุดชาวเชียงขวาง

2.เป็นชุมชน “บ้านใหม่”เป็นชุมชนพื้นฟูศิลปะการทอผ้าพื้นบ้านไทยพวนที่ยังรักษาไว้ในลวดลายโบราณเก่า เช่น

ลายพญานาคน้อย ลายตุ้มตันโพธิ์ศรี ลายขอ และลายดอกสุพรรณิกา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก และสาธิตการทำขนม “ข้าวกระยาคู”ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอาหารว่างและเป็นขนมของฝากจากชุมชนไทยพวน

3.ชุมชน”บ้านเกาะหวาย”ชุมชนแหล่งเรียนรู้การแปรรูปและการถนอมอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมโฮมเสตย์ ได้สัมผัสการสาธิตทำปลาดูสมุนไพรไทยพวน การทำข้าวผัดปลาดูสมุนไพร ไข่เค็มเตยหอมห่อด้วยใบบัว การเรียนรู้วิธีชุมชน 4 ฐาน คือ ฐานภาษา ฐานการแต่งกาย ฐานอาหารพื้นบ้าน ฐานที่พักอาศัย/สิ่งแวดล้อม โฮมเสตย์

4.ชุมชน “บ้านท่าแดง”ชุมชนการตั้งถิ่นฐานชาติพันธุ์ “พวน”จากเชียงขวาง สปป.ลาว เมื่อประมาณ 200 กว่าปีจุดเริ่มต้นของชาวไทยพวนจังหวัดนครนายกและกราบไหว้พระสถูปหลวงพ่อ ภาระผู้นำชาวไทยพวนที่ได้นำขบวนเดินทางมาสู่ประเทศไทยและนมัสการพระศรีอารยเมตไตรยพระพุทธรูปที่คล้องคอช้างมาจากแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว นำมาประดิษฐานทีพระอุโบสถวัดท่าแดงในปัจจุบัน ทางชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนได้ให้ความสำคัญการท่องเที่ยววิถีชุมชนการรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษา การแต่งกาย อาหารพื้นบ้าน พิธีกรรม ความเชื่อ การแสดงพื้นบ้าน วัฒนธรรม ประเพณีและช่างฝีมือสิ่งประดิษฐ์ ล้วนแต่เป็น มรดกภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ 3 โปรแกรมดังนี้

1.โปรแกรมครึ่งวัน  อัตราค่าบริการ  40 คนขึ้นไป 399 บาท/คน

2.โปรแกรม 1 วัน  อัตราค่าบริการ  40 คนขึ้นไป 899 บาท/คน

3.โปรแกรม 2 วัน  1 คืน  อัตราค่าบริการ  40 คนขึ้นไป 1,400 บาท/คน

**  หมายเหตุ : หากมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่กำหนดไว้สามารถติดต่อพูดคุย/สอบถามราคาตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 09 2757 9377, 08 638 06461
E-mail : yodming9377@gmail.com

ความภาคภูมิใจของชุมชุนท่องเที่ยวที่ได้ดำเนินการมากับรางวัลต่างๆดังนี้

1.รางวัลพระราชทาน “รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Thailand tourism awards)”รางวัลกินรีทองคำ

2.รางวัลพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ดีเด่นประจำปี 2021 (Museum Thailand awards 2021) รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์และสืบสานจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร) หรือ มิวเซียมสยาม

3.รางวัล “ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร น้อมนำจากปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงวัฒนธรรม

Hits: 184