/งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และการจัดประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้นในจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้าน  การเกษตรกรรมและ สอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งกระบือหรือควายถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ ชาวนา มาช้านานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตว์ให้คุณ   เป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าว เลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด ถึงแม้ในปัจจุบันควายอาจถูกใช้งานน้อยลง เพราะวิถีชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไปจากใช้แรงงานควายหันไปใช้แรงงานจากเครื่องจักรกลแทนก็ตาม

การจัดประเพณีการสู่ขวัญควาย เป็นการเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตน เป็นการแสดง   การตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแก่ตน เช่นกรณี “ควาย” คนได้ใช้แรงงานในการไถคราด พลิกแผ่นดิน อันเป็นของหนัก เพื่อหว่านเพาะปลูกข้าวปลูกพืชผักในแผ่นดิน      จนได้รับผลประโยชน์จากแรงงานของควาย คือ ได้ข้าวสำหรับบริโภคเลี้ยงชีวิต ในขณะที่ระหว่างคนไถคราด บางทีก็ดุด่า เฆี่ยนตีควาย ซึ่งทำโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่กำลังมีแอก    ต่างคออยู่หนักแสนหนัก เหนื่อยแสนเหนื่อย เมื่อคนระลึกถึงบุญคุณของควาย ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ จึงมีการหาวิธีที่จะตอบแทนคุณของควาย อโหสิกรรมต่อควาย โดยวิธีสู่ขวัญควายนั่นเอง จากเหตุผลดังกล่าว จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นประจำทุกปีและอย่างต่อเนื่อง

      วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

(1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควาย โดยให้

ประชาชนได้ตระหนักถึงบุญคุณควาย และร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายมิให้สูญหาย และเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาพิธีกรรมการสู่ขวัญควายให้คงอยู่ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

(2) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว

(3) เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว

สำหรับในปีนี้ถือเป็นโอกาสดี  จังหวัดสระแก้ว จะขอประชาสัมพันธ์ให้แก่แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ได้รับทราบว่า ต่อไปการจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้วของทุกปี จะกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ที่มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์    ควายไทย” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการเอาใจใส่จากทุกภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนสร้างอาชีพ และ วันอนุรักษ์ควายไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มี   พระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรกด้วย

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/