close
FOLLOW US ON 

ข้อมูลทั่วไป การเดินทาง จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมากว่า ๔,๐๐๐ ปี นับตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ต่อมามีการค้นพบโบราณวัตถุที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอตาพระยา เป็นหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละ-ทวาราวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองที่นับถือศาสนาฮินดู https://chiefessays.net/ ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ซึ่งเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย และเขารัง อำเภออรัญประเทศ และช่องสระแจง อำเภอตาพระยา เป็นต้น โดยเฉพาะจารึกรูปอักษรปัลลวะที่ปรากฏในบริเวณปราสาทเขาน้อย ถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช ๑๑๘๐

นอกจากนี้ยังค้นพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ในแถบนี้มากมาย ทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณ เช่น จารึกที่ปราสาทสด๊กก็อกธม ๒ หลักซึ่งอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ปราสาทสด๊กก็อกธมได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสด๊กก็อกธมหลักที่ ๑ ได้กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช ๑๔๘๐ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๔ โปรดให้นำศิลาจารึกมาปักไว้ที่ปราสาทสด๊กก็อกธม เพื่อประกาศห้ามเรียกข้าของเทวสถานแห่งนี้ไปใช้ในกิจการอื่น แต่ให้ข้าของเทวสถานได้บำรุงรักษาและบูชาพระศิวลึงค์หรือรูปเคารพ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด๊กก็อกธมนี้ตลอดไป

ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งก็ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าอุทัยวรมันที่ ๒ ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถานแห่งนี้จนสำเร็จพร้อมจารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรมและศาสนา เป็นต้น จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี้สามารถบอกให้เราทราบถึงระบบการปกครองของอาณาจักรขอมโบราณบนผืนแผ่นดินแห่งนี้

สระแก้วเคยเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) เมื่อมีการยกเลิกระบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัด สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่ง ต่อมาได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๗,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๔๙๖,๙๖๑ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอโคกสูง และอำเภอวังสมบูรณ์

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเดินทาง

รถยนต์ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดสระแก้วสามารถใช้เส้นทางได้ ๔ เส้นทาง ได้แก่

๑. เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหมายเลข ๓๐๕ ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒๑๔ กิโลเมตร

๒. เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านจังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรี ระยะทาง ๒๔๕ กิโลเมตร

๓. เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม ถึงกิโลเมตรที่ ๓๕ เลี้ยวขวาไปทางอำเภอกบินทร์บุรี โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๓๐๔ บริเวณกิโลเมตรที่ ๙๕ เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ ถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒๑๐ กิโลเมตร

๔. เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านเขตมีนบุรีไปจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน กิโลเมตรที่ ๕๔ จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้วอีก ๖๕ กิโลเมตร โดยไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ช่วยย่นระยะเวลาเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒, มีบริการเดินรถไปอรัญประเทศ (จอดตลาดโรงเกลือ)-ปอยเปต-เสียมราฐทุกวัน mailorder wife และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ถนนสุขุมวิททุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง ๔ ชั่วโมง (เส้นทางองครักษ์ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ ต่อ ๓๑๑ สถานีขนส่งสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๓๖๒, ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๒, ๑๔๙๐ หรือ www.transport.co.th หรือ บริษัท ขนส่ง จำกัด (จังหวัดสระแก้ว) ถนนเทศบาล ซอย ๙/๑ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๒ แอร์อรัญ โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๒๑๐

จากจังหวัดสระแก้วมีรถโดยสารไปจังหวัดจันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี บุรีรัมย์ และนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (จังหวัดสระแก้ว)

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สระแก้ว-อรัญประเทศ วันละ ๒ ขบวน ขบวนแรก ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๐๕.๕๕ น. ถึงสระแก้วเวลา ๑๐.๓๓ น. ถึงอรัญประเทศเวลา ๑๑.๓๕ น. และ ขบวนที่สอง ออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๕ น. ถึงสระแก้วเวลา ๑๖.๔๙ น. ถึงอรัญประเทศเวลา ๑๗.๓๕ น. และเที่ยวกลับ ๒ ขบวน ขบวนแรก ออกจากอรัญประเทศเวลา ๐๖.๔๐ น. ถึงสระแก้วเวลา ๐๗.๓๒ น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา ๑๑.๓๐ น. ขบวนที่สอง ออกจากอรัญประเทศ ๑๓.๓๕ น. ถึงสระแก้วเวลา ๑๔.๔๙ น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา ๑๙.๕๕ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๑๖๙๐ สถานีรถไฟสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๒๑๗ หรือ www.railway.co.th

ระยะทางจากอำเภอเมืองสระแก้วไปยังอำเภอใกล้เคียง

เขาฉกรรจ์ ๑๙ กิโลเมตร

วัฒนานคร ๒๖ กิโลเมตร

วังน้ำเย็น ๓๗ กิโลเมตร

อรัญประเทศ ๕๐ กิโลเมตร

วังสมบูรณ์ ๕๙ กิโลเมตร

คลองหาด ๖๐ กิโลเมตร

โคกสูง ๖๗ กิโลเมตร

ตาพระยา ๑๐๐ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง

นครราชสีมา ๑๘๔ กิโลเมตร

ปราจีนบุรี ๑๘๘ กิโลเมตร

จันทบุรี ๒๕๘ กิโลเมตร

ฉะเชิงเทรา ๒๘๖ กิโลเมตร