close
FOLLOW US ON 

ข้อมูลทั่วไป-การเดินทาง-ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางทิศด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๑๓๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๗๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ๘๐๐ ปี  ดังปรากฏหลักฐานเป็นเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิ ยังพบชุมชนโบราณอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถ บริเวณเมืองโบราณเหล่านี้มีโบราณสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจ และโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด chiefessays.net ซึ่งเป็นเครื่องมือ และเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

            ต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีดังเช่นปัจจุบัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ “มณฑลปราจิณ” จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

 

อาณาเขต

            ทิศเหนือ : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

            ทิศใต้ : ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

            ทิศตะวันออก : ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว

            ทิศตะวันตก : ติดต่อกับจังหวัดนครนายก

           

การเดินทาง

            รถยนต์  จากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่

            ๑. จากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางสายถนนพหลโยธิน พอถึงรังสิตให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วให้เข้า                                                                                                             เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นนครนายก-ปราจีนบุรี พอถึงแยกขวาที่สามแยกหนองชะอมประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕๕ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ก็จะถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร หรือ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ เลี้ยวขวาที่วงเวียนบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมระยะทาง ๑๓๖ กิโลเมตร

            ๒. จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอถึงกิโลเมตรที่ ๙๐ ให้เลี้ยวขวาโดยใช้เส้นทางหมายเลข ๓๓ ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายกไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕๕ ให้แยกขวาที่สามแยกบ้านหนองชะอม เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี รวมระยะทาง ๑๖๔ กิโลเมตร

            ๓. จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ผ่านอำเภอศรีมโหสถ ก็จะถึงตัวเมืองปราจีนบุรี  ระยะทาง ๑๕๘ กิโลเมตร

            ๔. จากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ จากเขตหนองจอก ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร

            รถประจำทาง

รถปรับอากาศชั้น (๔๐ ที่นั่ง) ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ เส้นทางเดินรถกรุงเทพมหานคร–องครักษ์–นครนายก/สถานีขนส่งจังหวัดนครนายก–วงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวร –อรัญประเทศ–ตลาดโรงเกลือ  เที่ยวแรก ๐๕.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๗.๐๐ น. รถออกทุก ๑ ชั่วโมง

รถตู้ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ เส้นทางเดินรถกรุงเทพมหานคร–องครักษ์–นครนายก–สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี เที่ยวแรก ๐๕.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๗.๐๐ น. รถออกทุก ๑ ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒–๖๖ ต่อ ๔๔๒, ๓๑๑ หรือ สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๒๙๒

รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี ออกจากสถานีรถไฟ     หัวลำโพงทุกวัน วันละ ๕ ขบวนคือ ๐๕.๕๕ น., ๐๘.๐๐ น., ๑๓.๐๕ น., ๑๕.๒๕ น. และ ๑๗.๔๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ find a russian wife สถานีรถไฟปราจีนบุรี โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๑๒๐ กรุงเทพฯ โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔,    ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือ www.railway.co.th

 

ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ

            อำเภอบ้านสร้าง    ๒๐  กิโลเมตร     อำเภอศรีมโหสถ ๒๐  กิโลเมตร

            อำเภอศรีมหาโพธิ ๒๑  กิโลเมตร     อำเภอประจันตคาม ๓๐  กิโลเมตร

            อำเภอกบินทร์บุรี   ๖๐  กิโลเมตร     อำเภอนาดี ๗๘  กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

            นครนายก  ๒๙  กิโลเมตร         ฉะเชิงเทรา ๗๖  กิโลเมตร

            สระแก้ว  ๙๘   กิโลเมตร           ระยอง ๑๘๖  กิโลเมตร

            นครราชสีมา ๑๙๔   กิโลเมตร  จันทบุรี ๒๔๕  กิโลเมตร

            นอกจากนั้นที่บริเวณสี่แยกเนินหอมมีรถโดยสารประจำทาง หรือจะเช่ารถไปยังแก่งหินเพิง หรือ น้ำตก

ต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้