close
FOLLOW US ON 

ข้อมูลทั่วไป การเดินทาง จังหวัดนครนายก

นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

นครนายก เป็นเมืองโบราณในสมัยทวาราวดีโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองอยู่ที่ตำบลดงละคร ชื่อ “นครนายก” นั้น ตั้งขึ้นภายหลังเดิมชื่อ “บ้านนา” และเคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยกรุงศรีอยุธยา(พระเจ้าอู่ทอง) ดินแดนแถบนี้เป็นป่ารกแลChiefEssays.Netะมีไข้ป่าระบาด รวมทั้งเป็นที่ดอนทำนาหรือเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผลทำให้ประชาชนอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง พระมหากษัตริย์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการเก็บภาษีที่นาทำให้มีประชาชนมาอยู่มากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่เรียกว่า “เมืองนายก”

nyk001

อาณาเขต

ทิศเหนือ: ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้: ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก: ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก: ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี

การเดินทาง

  • รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปได้ ๒ เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ ๑ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทาง ๑๐๕กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๒ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ เลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข ๓๓ระยะทาง ๑๓๗ กิโลเมตร

  • รถโดยสารประจำทาง

รถปรับอากาศ และ รถตู้ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ เส้นทางกรุงเทพฯ-องครักษ์-สถานีขนส่งนครนายก-ตลาดโรงเกลือ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ www.transport.co.th และสถานีขนส่งนครนายก โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๙๓๒

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอปากพลี  ๙ กิโลเมตร

อำเภอบ้านนา  ๑๗  กิโลเมตร

อำเภอองครักษ์ ๓๒  กิโลเมตร

การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปจังหวัดใกล้เคียง

จากสถานีขนส่งนครนายกมีรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด นครนายก โทร. ๐๓๗-๓๑๑๙๓๒

สถานที่น่าสนใจ

อำเภอเมืองนครนายก

ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายกภายในสวนสrussian mailorder bridesาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ เป็นศาลาจตุรมุข ประดิษฐานเสาหลักเมืองเป็นเสาไม้ยาว ๑ เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักรูปดอกบัว