สถิติปี 2553
                                                           สถิติที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร                  
                                                                      สถิติที่พักปี 2556
 


รายการ


นครนายก


    ปราจีนบุรี


สระแก้ว


รวม

ผู้เยี่ยมเยือน

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

1,150,520

1,141,065

9,455

940,756

893,768

46,988

1,053,226

885,927

167,299

3,144,502

2,920,760

223,742

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

747,193

739,396

7,797

585,058

555,159

29,899

480,545

448,194

32,351

1,812,796

1,742,749

70,047

นักทัศนาจร

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

403,327

401,669

1,658

355,698

338,609

17,089

572,681

437,733

134,948

1,331,706

1,178,011

153,695

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (วัน)

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

1.94

1.93

2.72

1.83

1.82

2.01

2.04

2.03

2.22

-

-

-

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)

ผู้เยี่ยมเยือน

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 

1,121.90

1,115.37

1,644.65

 

1,179.38

1,159.00

1,535.08

 

1,652.85

1,667.28

1,558.95

 

-

-

-

นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

1,220.57

1,213.15

1,719.94

1,276.16

1,252.42

1,674.91

1,755.84

1,734.17

2,030.08

-

-

-

นักทัศนาจร

นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

766.92

767.28

681.54

887.77

879.97

1,042.19

1,476.61

1,528.48

1,308.28

-

-

-

รายได้จากการท่องเที่ยว

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

2,080.40

2,042.80

37.80

1,683.44

1,564.73

118.71

2,566.67

2,244.36

322.31

6,330.51

5,851.89

478.82

จำนวนห้องพัก (ห้อง)

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%)

3,517

29.08

1,951

32.96

1,534

31.59

7,002

31.21                                                                       สถิติปี 2549 - 2552