วัดใหญ่ทักขิณาราม


วัดใหญ่ทักขิณารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำ้้นครนายกฝั่งเหนือ
ในเขตตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดนครนายก
ประมาณรุ้ง 14 องสา12ลิปดา38ฟิลิปดาเหนือและแวงที่
101องศา13 ลิปดา 46พิลิปดาตะวันออก หรือพิกัดกริด
47 PQR 407719 ตามแผนที่ของกรมแผนที่
ทหารลำดับชุด L 7017 มาตรา
วัดใหญ่ทักขิณาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายกริม
แม่น้ำนครนายก วัดใหญ่ทักขิณารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งกล่าวกันว่า
ชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาเมื่อครั้งเกิดสงครามลาวกับฝรั่งเศส
ชาวเวียงจันทน์พ่ายแพ้สงครามจึงพากันอพยพม่าทางใต้มีกลุ่มหนึ่ง
มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครนายก เรียกว่า บ้านใหญ่ลาวและได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2323 เรียกวัดใหญ่ลาว

ในปี พ.ศ. 2484 วัดใหญ่ลาวถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ทักขิณาราม
สิ่งสำคัญในวัดใหญ่ทักขิณาราม คือ พระอุโบสถซึ่งมีขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 10.15 เมตร สูง 10 เมตร มีกำแพงแก้วล้อมรอบสร้างโดย
ฝีมือช่างชาวเวียงจันทน์ลักษณะของพระอุโบสถแบบเครื่องไม้
มุงกระเบื้องก่ออิฐถือปูนบานประตูเป็นไม้แกะสลัก กรอบด้านขวามือ
เป็นรูปยักษ์ยืนถือกระบองชูขึ้นและเท้าบั้นเอวหน้าบันเป็นไม้
แกะสลักรูปเทพพนมกำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งเลียนแบบศิลป
ตะวันออกมีทหารสวมหมวกถือกระบองแต่งกายแบบยุโรปเป็น
ทวารบาลประตูละ2คนด้านนอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกมี
เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบทรงเครื่องลักษณะเจดีย์ย่อมุม

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office