นครนายก
     ....................
     ปราจีนบุรี
     ....................
     ฉะิเชิงเทรา
     ....................
     สระแก้ว
     ....................
     สมุทรปราการ
     ....................
     ข่าว
     ....................
     แผนที่ท่องเที่ยว
     ....................
     โปรแกรมทัวร์
     ....................
     รวมเว็บไซท์
     ....................
     ปฏิทินท่องเที่ยว

     ....................
     Photo Gallery
     ....................
     About TAT8
     ....................

 


 

>>นครนายก : ที่เที่ยว  

วัดใหญ่ทักขิณารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำ้้
นครนายกฝั่งเหนือในเขตตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดนครนายก
ประมาณรุ้ง 14 องสา12ลิปดา38ฟิลิปดา
เหนือและแวงที่ 101องศา13ลิปดา
46พิลิปดาตะวันออก หรือพิกัดกริด 47 PQR 407719 ตามแผนที่ของกรมแผนที่
ทหารลำดับชุด L 7017 มาตรา

วัดใหญ่ทักขิณาราม ตั้งอยู่ที่ตำบล
บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายกริม
แม่น้ำนครนายก วัดใหญ่ทักขิณารามเป็น
วัดเก่าแก่วัดหนึ่งกล่าวกันว่า ชาวเวียง
จันทน์ได้อพยพมาเมื่อครั้งเกิดสงคราม
ลาวกับฝรั่งเศส ชาวเวียงจันทน์
พ่ายแพ้สงครามจึงพากันอพยพมา
ทางใต้มีกลุ่มหนึ่งมาตั้ง

หลักแหล่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครนายก เรียกว่า บ้านใหญ่ลาวและได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2323
เรียกวัดใหญ่ลาว


ในปี พ.ศ. 2484 วัดใหญ่ลาวถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นวัดใหญ่ทักขิณารามสิ่งสำคัญในวัดใหญ่
ทักขิณาราม คือ พระอุโบสถซึ่งมีขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 10.15 เมตร สูง 10 เมตร มีกำแพง
แก้วล้อมรอบสร้างโดยฝีมือช่างชาวเวียงจันทน์
ลักษณะของพระอุโบสถแบบเครื่องไม้มุงกระเบื้อง
ก่ออิฐถือปูนบานประตูเป็นไม้แกะสลัก กรอบด้าน
ขวามือเป็นรูปยักษ์ยืนถือกระบองชูขึ้นและเท้า
บั้นเอวหน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนมกำแพง
แก้วมีซุ้มประตูโค้งเลียนแบบศิลปตะวันออกมี
ทหารสวมหมวกถือกระบองแต่งกายแบบยุโรปเป็น
ทวารบาลประตูละ2คนด้านนอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกมีเจดีย์ย่อมุม
ไม้สิบสองแบบทรงเครื่องลักษณะเจดีย์ย่อมุม

 

หน้าหลัก
กิจกรรม l ที่เที่ยว l ที่นอน l ที่กิน l ที่นวด l ล่องเรือ l ล่องแก่ง l ผจญภัย l เที่ยวสุขภาพ l
เที่ยวเกษตร l จักรยาน l ตีกอล์ฟ l OTOP l แผนที่ l บริษัททัวร์ l โทรศัพท์ l ลิงค์ l
To contact us:ททท.สำนักงานนครนายก
182/88 ม.1 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัดนครนายกPhone: 0 3731 2282
Fax: 0 3731 2286
E-mail: tatnayok@tat.or.th
 
  Home l About Us l Contact Us l