ปฏิบัติการ 4 ม. (ไม่ทิ้งขยะ ไม่ให้อาหารสัตว์ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ส่งเสียงดัง)
ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ สุขใจ ท่องเที่ยวไทย อย่างสร้างสรรค์

กับโครงการรณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์  ณ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


“ท่องเที่ยวหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน.... ด้วยจิตสำนึก สร้างสรรค์ด้วยกัน เข้าใจด้วยหัวใจ  เพื่อระบบนิเวศของผืนป่า
มรดกโลก  ดงพญาเย็น-เขาใหญ่”
นายมาโนชน์  การพนักงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เปิดเผยว่า  อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่  จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย  ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน  เป็นป่าต้นน้ำแหล่งกำเนิดของสายน้ำสำคัญ เช่น แม่น้ำนครนายก  แม่น้ำมูล 
ซึ่งเป็นต้นทุนของแหล่งเก็บน้ำอย่างเช่น  อ่างเก็บน้ำลำตะคอง  เขื่อนขุนด่านปราการชล  เป็นต้น  นอกจากนี้ภายในผืนป่า
อันกว้างใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์สัตว์นานาชนิด  เช่น  ช้างป่า  กวางป่า  เก้ง  กระทิง  เสือ  ด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก “ผืนป่ามรดก
โลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่” รวมกับอุทยานแห่งชาติตาพระยา – ปางสีดา – ทับลาน  และเขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
        
        นายเกรียง  ฤทธิ์เจริญ  ประธานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สัตว์ป่า  และพรรณพืชของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จึงเป็นที่เลื่องลือในกลุ่มนักท่องเที่ยวว่า “เขาใหญ่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม  มีชื่อเสียงระดับโลก  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและทรงคุณค่า  การเดินทางก็สะดวกสบาย
และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ”  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงเป็นจุดหมายหลักของการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเขาใหญ่ในรอบปี  2553  ประมาณ  700,000  คน  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนมีความหลากหลายในพฤติกรรม  ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่และระบบนิเวศของผืนป่าอย่างแน่นอน 
และปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ  คือ  ขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว  รวมทั้งปัญหาการให้อาหารสัตว์ป่า
ที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักท่องเที่ยว  หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกสงสาร หรือสนุก  เพียงแค่อยากดูมันใกล้ๆ 
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบอันใหญ่หลวงที่จะตามมา  เช่น  สัตว์ป่าเหล่านั้นอาจจะถูกรถชนตาย,  สูญเสียสัญชาตญาณของสัตว์ป่า
ในการหาอาหารกินเอง,  พฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่นความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยมายุ่งกับ
ข้าวของของนักท่องเที่ยว  แต่ลิงที่อาศัยอยู่บริเวนบ้านพักหรือจุดกางเต็นท์ต่างๆ เข้ามาขโมยของกิน  และแย่งอาหารจาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  และจะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตต่อไปเพื่อรณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันใน
ผืนป่าเขาใหญ่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศกับปัญหาขยะ  ของเสีย  งดให้อาหารสัตว์ป่า  รวมทั้งดู
แลระบบนิเวศอันทรงคุณค่าของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก  จึงจัดโครงการรณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่   ภายในโครงการมีกิจกรรมที่น่าสำคัญได้แก่

 1. จัดงานแถลงข่าว (วันที่ 2 เมษายน 2554)  เปิดโครงการ “ปฏิบัติการ 4 ม. (ไม่ทิ้งขยะ ไม่ให้อาหารสัตว์ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ส่งเสียงดัง)
  ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่  สุขใจ  ท่องเที่ยวไทย  อย่างสร้างสรรค์”  ร่วมรับฟังการเสวนา
 2. บอกกล่าวเล่าความจากกลุ่มตัวแทนเยาวชนกลุ่มใบไม้
 3. การสูญเสียทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ป่า  ภัยคุกคามจากนักท่องเที่ยว  โดยกลุ่มรักษ์เขาใหญ่
 4. วงเสวนา “เที่ยวไทย  แนวใหม่  เขาใหญ่ไม่สูญเสีย”
 5. กิจกรรม “ปฏิบัติการ 4 ม. ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ สุขใจ ท่องเที่ยวไทย  อย่างสร้างสรรค์”  เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษ
  ์เขาใหญ่ในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดยเปิดรับสมัครอาสาสมัครโครงการและสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยว
 6. ดำเนินการรณรงค์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดยแบ่งพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
  มุ่งหวังสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในกลุ่มนักท่องเที่ยวและชุมชนรอบเขาใหญ่

          นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวว่า  สำนึก สร้างสรรค์  ด้วยกัน 
เข้าใจ  ด้วยหัวใจ “ท่องเที่ยวหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญในการสร้างกระแส
การท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัดและรณรงค์สร้างความ
รับผิดชอบจากผู้มาเยือน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไปปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ  โดยเฉพาะพฤติกรรมของสัตว์  คงไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยภาครัฐหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  แต่ต้องใช้การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกัน  และสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือ  ความรับผิดชอบของตัวนักท่องเที่ยว
ต่อคุณค่าของผืนป่า  มีความรับผิดชอบต่อขยะที่ตนนำขึ้นมา  รวมทั้งต้องงดการให้อาหารสัตว์ป่าอย่างจริงจังเพราะโดยธรรมชาติ
ของสัตว์ป่ามีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับสภาพร่างกายของตัวสัตว์เอง ททท.สำนักงานนครนายก 
จึงขอร่วมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนอย่างใจรักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในผืนป่ามรดกโลก
ดงพญาเย็น– เขาใหญ่ เพื่อเติมเต็มความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติทั้งตา-กาย-ใจ  วางแผนก่อนการเดินทาง  ศึกษาหาข้อมูลถิ่น
ที่จะมาเยือน นักเดินทางก็สามารถเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก 
โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com

กำหนดการ
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชสมุนไพร (รำลึกช้าง54)
“ Big Cleaning Day คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ”
วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2554   ณ   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

13.00 -16.00 น.
                   ลงทะเบียน  / บันทึกภาพเพื่อนพ้องเขาใหญ่ / เข้าที่พัก
16.00-18.00 น.                    สันทนาการละลายพฤติกรรม /แบ่งกลุ่ม
18.00-19.00 น.                                    - อาหารเย็น-
19.00-20.00 น.                    กล่าวเปิดงานโดย
                                              -หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
                                              -หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เขาใหญ่
                                              -ภญ.ดร สุภาภรณ์     ปิติพร  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
20.00-21.00 น.                    “สถานการณ์ช้างเขาใหญ่”
                                               โดย         ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
                                               “Big Cleaning Day คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ทำดีแทนช้างเพื่อผืนป่า”
                                                โดย       คุณเกรียง     ฤทธิ์เจริญ ประธานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่
21.00 น.                                         - ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป / พักผ่อน-

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

05.30-06.00 น.
                    ภารกิจส่วนตัว
06.00-07.00 น.                    กิจกรรมยามเช้า
07.00-08.00 น.                                    -อาหารเช้า-
08.00-09.00 น.                    สันทนาการ
                                              “ความรู้ก่อนเข้าป่า”
                                              โดยคุณราเมศ     โอชา (พรานชำนาญการ)
09.00-09.30 น.                    เตรียมข้าวของสัมภาระก่อนเข้าป่า
09.30-14.00 น.                    เดินป่าแยกย้าย 3 เส้นทาง  (อาหารเที่ยงกลางทางระหว่างเดินป่า)
                                              -เส้นบึงไผ่ ( ทีมราชบัณฑิตยสถาน กลุ่มไม้ขีดไฟ ทีมการ์ตูนไทย )
                                              -เส้นคลองอีเฒ่า (เด็กรักป่า ทีมวิจัยนกเงือก ทีมการ์ตูนไทย )
                                              -เส้นเขาแหลม ( กลุ่มยายกับตา กลุ่มมะขามป้อม กลุ่มบ้านนกฮูก
                                               ทีมการ์ตูนไทย )
14.00-16.30 น.                    ถึงที่พักแรม /กิจกรรมธรรมชาติ
                                              -เรียนรู้ธรรมชาติผ่านทักษะจากเหล่าเซียน
                                              -ทำไมต้อง 4 ม.
16.30-18.00 น.                    “การดำรงชีพในป่า” โดย พี่ๆทหารร้อย รว.ไกล
                                              -เตรียมที่พัก / หุ้งหาอาหาร
18.00-19.00 น.                                    -อาหารเย็น-
19.00-21.00 น.                    สุนทรียะสนทนาใต้แสงดาว
21.00 น.                                                -พักผ่อน-

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

06.00-07.00 น.
                    ภารกิจส่วนตัว / กิจกรรมยามเช้า
07.00-08.00 น.                                    -อาหารเช้า-
08.00-09.45 น.                    เรียนรู้ธรรมชาติผ่านทักษะจากเหล่าเซียน (ต่อจากเมื่อวาน)
09.45-10.00 น.                    เก็บข้าวของเตรียมเดินทางกลับ
10.00-13.00 น.                    เดินออกจากป่าพร้อมทั้งช่วยกันเก็บขยะระหว่างทาง
13.00-14.00 น.                                    -ถึงค่ายสุรัสฯ /อาหารเที่ยง-
14.00-16.00 น.                    ภารกิจส่วนตัว /พักผ่อน
16.00-18.00 น.                    เตรียมนิทรรศการ Big Cleaning Day
                                              - ผลงานจากป่า
                                              - 4 ม.
                                              -ของที่ระลึก
18.00-19.00 น.                                    -อาหารเย็น-
19.00-20.00 น.                    “วิกฤติสิ่งแวดล้อม บทเรียนที่ไม่ควรลืม”
                                              โดย         คุณเกรียง     ฤทธิ์เจริญ ประธานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่
20.00-20.30 น.                    นำเสนอผลงานจากป่า /คำแนะนำจากบรรดาเซียน
20.30-22.00 น.                    เวทีวัฒนธรรม (2-3 ชุด)
22.00 น.                                                -ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป/พักผ่อน-

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554

05.30-06.00 น.
                    ภารกิจส่วนตัว
06.00-07.00 น.                    กิจกรรมยามเช้า
07.00-08.00 น.                                    -อาหารเช้า-
08.00-09.00 น.                    “ผลกระทบจาก พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” (ขยะ การให้อาหารสัตว์  ขับรถเร็ว เสียงดัง)                                               โดย นายสัตวแพทย์ภัทรพล     มณีอ่อน
09.30-10.00 น.                    เตรียมแยกย้ายปฏิบัติการ Big Cleaning Day
10.00-12.00 น.                    เริ่มกิจกรรม Big Cleaning Day
                                              -ทีมรณรงค์ด่านปากช่อง
                                              -ทีมรณรงค์เหวสุวัต
                                              -ทีมรณรงค์ศูนย์บริการ ( เวที / นิทรรศการ)
                                              -ทีมเดินรณรงค์จากด่านเนินหอม-น้ำตกเหวนรก
12.00-13.00 น.                                    -อาหารกลางวัน-
13.00-15.00 น.                    Big Cleaning Day (ต่อ)
15.00-15.30 น.                    “เที่ยวหัวใจใหม่ ปกป้องเขาใหญ่ ด้วยปฏิบัติการ 4 ม.”
                                              โดย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
15.30-16.00 น.                    ละครกลุ่มเด็กรักษ์ป่าสุรินทร์
16.00-16.30 น.                    ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม Big Cleaning Day
                                              โดย         มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
16.30-17.00 น.                    ดนตรีธรรมชาติ โดย วงคีตาญชลี
17.00-17.30 น.                    มอบรางวัลภาพถ่าย โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
17.30-18.00 น.                    เดินทางกลับค่ายสุรัสวดี
18.00-19.00 น.                                    -อาหารเย็น-
19.00- 20.00 น.                   กล่าวคำขอบคุณแทนใจชาวรักษ์เขาใหญ่ โดย คุณหมอต้อม
20.00- 22.30 น.                   เวทีวัฒนธรรม
                                              - ดนตรีจากวงคีตาญชลี
                                             -การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มเยาวชน
22.30 น.                                                -ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป / พักผ่อน-

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
05.30-06.00 น.                    ภารกิจส่วนตัว
06.00-07.00 น.                                    -อาหารเช้า-
07.00-08.00 น.                    เดินทางสู่น้ำตกเหวนรก
08.00-09.30 น.                    พิธีรำลึกช้าง
09.30-10.30 น.                    อำลาเพื่อนพ้องน้องพี่
10.30 น.                                                -เดินทางกลับภูมิลำเนา-


 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office