ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด ในดินแดนบูรพา ( นครนายก - ปราจีนบุรี  - สระแก้ว )

หลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว
หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธ
วัดแก้วพิจิตร หลวงพ่ออภัยทาน
วัดสระมรกต บูชารอยแกะสลักพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

 

-  เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดนครนายก

(1) เข้าชมกิจกรรมในเขตทหารน่าเที่ยวรร.จปร.สัมผัสความเก่าแก่ของพระพุทธ
ฉายที่วัดเงาชะโงก

(2) เดินทางไปย้อนรอยอดีตสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดพราหมณีบูชาหลวงพ่อ
ปากแดงพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญจากเวียงจันทน์เมื่อ 200 ปี

(3) เดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระแก้วมรกตองค์จำลองที่สร้างจากเนื้อ
เรซิ่นใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดคีรีวัน

(4) จากนั้น เดินทางไปสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่
ที่สุดในโลกเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ พุทธสถานจีเ็ต็กลิ้ม

(5) จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบุรี ย้อนอดีตแห่งความเจริญรุ่งเรืองช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 14 – 18 ที่ วัดสระมรกต บูชารอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่
สุดในประเทศไทย

(6) เดินทางไปสักการะต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ที่ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ซึ่งนำหน่อมา
จากต้นโพธิ์ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

(7) เดินทางสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ชมความสมานฉันท์ของช่าง 4 ชาติ
( ไทย – จีน + ฝรั่ง – เขมร )ที่สร้างสรรค์อุโบสถได้อย่างสวยงาม ณ วัดแก้ว
พิจิตรสักการะหลวงพ่ออภัยทานปางอภัยทานองค์เดียวของประเทศไทย ที่เชื่อกันว่า ผู้ที่โกรธกัน เมื่อได้มากราบไหว้แล้วจะคืนดีกัน

(8) จากนั้น เดินทางไปจังหวัดสระแก้ว กราบบูชารูปเหมือนหลวงพ่อทองพระสงฆ์
ผู้มีเมตตาธรรมสูงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ วัดสระแก้ว

(9) เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 33 สู่ อำเภอวัฒนานคร ถึง วัดนครธรรม
สักการะหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนตะวันออก

- เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

พระพุทธฉาย วัดเขาชะโงก
หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ(ไฉ่ซิ้งเอี้ย)  พุทธสถานจีเต็กลิ้มพระแก้วมรกตองค์จำลอง  วัดคีรีวัน
ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดจังหวัดนครนายก


พระแก้วมรกตองค์จำลอง  วัดคีรีวัน หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี
พระพุทธฉาย วัดเขาชะโงกเทพเจ้าแห่งโชคลาภ(ไฉ่ซิ้งเอี้ย)  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม
วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดเขาทุเรียน

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)วัดประสิทธิเวช วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ)  วัดถ้ำสาริกา
- ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครนายก ตามทางหลวงหมายเลข 305 ถึงคลอง 15 อ.องครักษ์ ชมความสวย
งามของศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เรื่อยมาจนถึง

(1) วัดประสิทธิเวช ชมความหลากหลายของเครื่องเงิน เครื่องลายครามเครื่องทองเหลืองเก่าแก่จำนวนมาก
ทำบุญไหว้พระปล่อยปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดบริเวณศาลาท่าน้ำ หรือสร้างกำลังใจด้วยการสะเดาะเคราะห์
ต่อชะตา ( เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ) โทร .0-3733-2113

(2) เดินทางสู่โรงเรียนนายร้อย จปร . ถึง วัดเขาชะโงกสักการะพระพุทธฉายเป็นภาพเขียนติดอยู่กับชะโงกผา
รอยพระบาทคู่ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสังขารพระครูสมุห์สี ฐานิโย ศพไม่เน่าเปื่อย
โทร .0-3739-3010,08-9934-9010 เดินทางสู่จังหวัดนครนายก

(3)วัดเขาทุเรียน ชมร่องรอยฐานที่ตั้งกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 33 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สักการะรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา ชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบบริเวณวัด บอกเล่าความคิดริเริ่มด้วยคอนโดอัฐิ และสะดวกสบายกับสุดยอดห้องสุขาระดับประเทศ

(4) วัดใหญ่ทักขิณาราม ชมอุโบสถเก่าแก่กว่า 200 ปี ศิลปะชาวลาวเวียงจันทนโทร .0-3731-1503

(5) วัดบุญนาครักขิตาราม ( วัดต่ำ ) บูชาหลวงพ่อเศรียรนคร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครนายก
โทร .0-3731-1445

(6) พลาดไม่ได้่กับการการย้อนอดีตแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณวัดพรามหณีสักการะหลวงพ่อปากแดง
พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวลาวอพยพได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ชมอนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 เพื่อระลึกถึงทหารญี่ปุ่นจำนวน 7,920 คน ซึ่งสูญเสียที่ดินแดนแห่งนี้ หรือจะนอนในโลงเพื่อสะเดาะเคราะห์
ต่อชะตาเพื่อความสบายใจ ( เป็นความเชื่อส่วนบุคคล )โทร .08-1384-8522

(7) ออกเดินทางถึง วัดคีรีวัน บูชา พระแก้วมรกตจำลองสร้างจากเรซิ่นใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตัก 49 นิ้ว
สูง 32.9 นิ้ว มีเครื่องทรงครบ 3 ฤดู ประดับด้วยเพชรแท้ 7 กะรัต พลอยแท้ 2,000 เม็ด ทับทิมจำนวนมาก
โทร . 0-3738-4139

(8) ย้อนความศรัทธาสู่แหล่งปฏิบัติธรรม วัดถ้ำสาริกา สถานปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พ.ศ .2460-2463 ไหว้พระสารีริกธาตุและพระธาตุ โทร .08-9931-6976

(9) เดินทางสู่ วัดนางรอง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ขนาดเท่าพระองค์จริง 1 ใน 4 องค์โทร .0-3738-5054

จากนั้นเดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ พุทธสถานจีเต็กลิ้มสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางมหาเศรษฐีชัมภล (ปางมหาราช) ที่แกะสลักจากหยกเขียว ใหญ่ที่สุดในโลก
โทร .08-7990-6245,08-9415-6161

- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หลังจากอิ่มบุญ + อิ่มใจ (สถานปฏิบัติธรรม – พุทธวิหาร
โทร .0-3733-0313, วัดป่าถาวรนิมิต โทร .0-3730-8372)


ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด จังหวัดปราจีนบุรี


วัดสง่างาม
วัดบางแตน หลวงพ่อคุ้ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
วัดบางกระเบา  (พระอารามหลวง )
วัดถ้ำเขาอีโต้
วัดห้วยเกษียรใหญ่

               วัดแก้วพิจิตร หลวงพ่ออภัยทานวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธวัดแจ้ง หลวงพ่อเพชรวัดสระมรกต บูชารอยแกะสลักพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย        

-  เดินทางถึงจังหวัดปราจีนบุรี

(1) พบความหลากหลายในฝีมือช่าง ณ วัดแก้วพิจิตร ชมอุโบสถสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร
ประสมประสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมรพระประธานในอุโบสถ คือพระอภัยทานปางอภัยทาน
เป็นปางเดียวในประเทศไทย เชื่อว่าผู้ที่ โกรธกัน เมื่อมากราบไหว้แล้วจะคืนดีกันเหมือนเดิม
โทร .0-3721-2795

(2) เดินทางไปสักการะพระสุปฏิปันโน วัดสง่างามกราบพระพุทธรังสีวิสุทธิโมลีโลกพระประธานในอุโบสถ
เป็นที่เคารพศรัทธาและรูปหล่อเหมือนพระครูสีลวิสุทธาจารย์( ผิว สีลวิสุทโธ ) และลอดใต้อุโบสถเพื่อความ
เป็นสิริมงคล โทร .0-3721-4490

(3) ชมพระธาตุพนมจำลอง วัดแจ้ง สักการะ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ่คู่บ้านเมืองปราจีนบุรี
ดวงตาประดับด้วยเพชรพระธาตุวัดแจ้งคล้ายกับพระธาตุ
พนมและสังขารหลวงปู่ทัต ที่ไม่เน่าเปื่อย โทร .0-3721-1782

(4) เดินทางไปชมความสวยงามด้านภูมิทัศน์ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง )ไหว้รูปหล่อพระครูสิทธิ
สารคุณ ( หลวงพ่อจาด )พระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป ชมเก๋งเรือสมัยรัชกาลที่ 5
ดูค้างคาวแม่ไก่นับร้อย และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โทร . 0-3727-1475

(5) เดินทางไปอีกนิดย้อนอดีตเส้นทางประพาส ณ วัดบางแตน หลวงพ่อคุ้ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สถานที่ตั้ง
พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 5 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ชมความสวยงามร่มรื่นในบริเวณวัดที่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี โทร . 0-3729-5179

(6) แวะเวียนสู่อาณาจักรทวาราวดี ที่ วัดสระมรกตเป็นที่ตั้งกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14-18 บูชารอยแกะสลักพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
โทร .0-3727-6990

(7) แวะ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ บูชาต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์สถาน
ที่ตรัสรู้จากพระพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งนำเข้ามาเป็นต้นแรก ประมาณ 2,000 ปี โทร .0-3729-5179

(8) เดินทางไปสัมผัสความร่มรื่นของผืนป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัดถ้ำเขาอีโต้สักการะรูปหล่อ
หลวงปู่เคนสุขวัฒโณ ลอดใต้อุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมถ้ำและธรรมชาติสวยงามใกล้เคียงมีน้ำตก
เขาอีโต้ เนินพิศวง อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ โทร .0-3747-1295

(9) เดินทางต่อสักนิดเพื่อสัมผัสความสงบแห่งสถานที่ปฏิบัติธรรมในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่
วัดห้วยเกษียรใหญ่ ( วัดถ้ำพุทธาจาโร )
ปฏิบัติธรรมนำใจให้เป็นสุข โทร .0-3740-3296

- เดินทางกลับถึงบ้านพักโดยสวัสดิภาพ
( สถานปฏิบัติธรรม - ธรรมกมลา โทร .0-3740-3185,08-9782-9180)ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดจังหวัดสระแก้ว


วัดสันติธรรม ชมอุโบสถขนาดใหญ่โต
วัดเขาน้อยสีชมพู ชมปราสาทเขาน้อยสีชมพู
วัดอนุบรรพต
วัดสันติธรรม
วัดเขาลานวัดเขาฉกรรจ์

 

                              วัดชนะไชยศรีหลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว  หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม

- เดินทางถึงจังหวัดสระแก้ว

(1) บูชาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นสิริมงคล วัดสระแก้ว รูปหล่อหลวง พ่อทองพระครูรัตนสราธิคุณ : ทอง รตนสาโร ) โทร .0-3724-1195

(2) เดินทางถึง อ. วัฒนานคร ถึง วัดนครธรรม สักการะหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระบรมสารีริก
ธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดเปมะดุลลาราชะมหาวิหารเมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลองและ
พระสยามเทวาริธราชจำลอง โทร. 0-3726-1190,0-3726-1191

(3) จากนั้นมุ่งสู่อำเภออรัญประเทศ ถึง วัดอนุบรรพต สร้างเมื่อ พ . ศ . 2468สมัยรัชกาลที่ 6ชมอุโบสถที่
สวยงามฐานรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บันไดนาค 4 ด้าน เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลือง

(4) เดินทางไปสัมผัสอารยธรรมขอมที่ วัดเขาน้อยสีชมพู ชมปราสาทเขาน้อยสีชมพู ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง องค์กลางมีสภาพสมบูรณ์ เป็นโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ .2478 โทร .0-3743-1096

(5) สัมผัสงานศิลป์ร่วมสมัย ที่ วัดสันติธรรม ( วัดไทยสามารถ ) ชมอุโบสถขนาดใหญ่โต สะดุดตากับรูป
ปูนปั้นที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะไทย – กัมพูชา อาทิ รูปพระเจ้าทศชาติ รูปนางอัปสราและนายโรง
( ทหารองครักษ์ ) และกราบหลวงพ่อสารินทร์ ธัมมปาโล เจ้าอาวาสพระสงฆ์ที่ชาวไทยและต่างชาติ
ให้ความเคารพศรัทธา โทร .0-3742-8199

(6) จากนั้นเดินทางไป วัดชนะไชยศรี ชมอุโบสถที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ที่สะดุดตาคืออุโบสถหลังใหม่ 2 ชั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯชม หอระฆังที่มีระฆังขนาดใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก
โทร . 0-3723-1833

(7) เดินทางไปชมความมหัศจรรย์ของภูเขาหินปูนที่มีถ้ำมากกว่า 70 แห่ง ที่ วัดเขาฉกรรจ์ ขึ้นบันไดไปชมถ้ำเขาทะลุเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล บูชารอยพระพุทธบาทจำลอง
ชมค้างคาวนับล้านและฝูงลิงป่านับร้อย สัมผัสสวนรุกชาติที่สวยงาม โทร . 0-3751-1353

(8) เดินทางไปสัมผัสสถานปฏิบัติธรรมของจังหวัดสระแก้ว วัดเขาป่าแก้วสักการะพระบรมสารีริกธาตุรับ
พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกาอุโบสถศิลปะลพบุรีบันไดทางขึ้นแบบปราสาทเขาพนมรุ้ง
จ.บุรีรัมย์ และเป็นสถานปฏิบัติธรรม โทร .0-3725-1255

(9) และ วัดเขาลาน ตั้งบนภูเขาเตี้ยๆ สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบเป็นสถานปฏิบัติธรรม และมีรอยพระพุทธ
บาทจำลอง โทร . 0-3724-6027

- เดินทางกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานนครนายก 182/88 หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 0-3731-2282,0-3731-2284 ,0-3731-5664 โทรสาร 0-3731-2286 www.tat8.com

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครนายก
Tourism Authority of Thailand : Nakhon Nayok Office