close
FOLLOW US ON 

ข่าวปราจีนบุรี

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33

มาฆปูรมีศรีปราจีน-3

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  33 

วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก   ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่  33  วันที่  12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562   ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

 

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติธรรม 

วันที่  12 – 17  กุมภาพันธ์  2562  

เริ่มเดินธุดงค์ – ปฏิบัติธรรม  ณ  วัดป่ามะไฟ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

 • 09.00 น.  ลงทะเบียน-รายงานตัว ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ
 • 20.00 น.  ปฐมนิเทศ  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 8 กิโลเมตร  ถึงศูนย์โอทอป ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  ศูนย์โอทอป ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึง  สุสสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอประจันตคาม

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  สุสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  ๖  กิโลเมตร  ถึงวัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  10  กิโลเมตร  ถึง  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึงวัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง  วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม  และเขตอำเภอศรีมหาโพธิ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  7 กิโลเมตร  ถึงวัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 19 กิโลเมตร  ถึง ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  11 กิโลเมตร  ถึง  วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  คณะเดินธรรมยาตรา  และคณะพระธุดงค์  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึง โบราณสถานสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

 

วันจันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.30 น.  เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่
 • 19.00 น.  การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา  ในสมัยพุทธกาล  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 12.30 น.  ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี
 • 13.00 น.  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวรายงาน  ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  หรือชุดสีขาว ตามอัธยาศัย
 • คุณสมบัติ
   • มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  สามารถช่วยตนเองได้
   • มีศรัทธาและอุดมการณ์อันมั่นคงที่จะปฏิบัติธรรม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   • ได้รับการอนุญาตผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครงกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร,  ผู้บังคับบัญชากรณี เป็นข้าราชการ ผู้ปกครองกรณีเป็นประชาชนทั่วไป ให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
   • เครื่องใช้ที่ต้องนำติดตัวไป
    • บาตร (พระภิกษุ – สามเณร) /ภาชนะใส่อาหาร (อุบาสก-อุบาสิกา)
    • กลด – มุ้ง – ผ้าปูนอน
    • ผ้าปูนั่ง
    • ช้อน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น

 

กิจกรรมทางวิชาการ

 • นิทรรศการชุมชนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสาธยายพระไตรปิฎก
 • การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 • ปิดทองและบูชาพระประจำวันเกิด/ถวายสังฆทาน
 • นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 15, หมู่ 17

กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

กิจกรรมนำเที่ยวมาฆปูรมีศรีปราจีน
วันพฤหัสบดีที่  12 – 20  กุมภาพันธ์  2562  จัดกิจกรรมนำเที่ยวโดยเจ้าบ้านน้อย  เส้นทาง โบราณสถานสระมรกต – นมัสการต้นโพธิ์ –  ศรีมหาโพธิ  –  หลวงพ่อทวารวดี  นำเที่ยวโดยรถพ่วงบริการเป็นรอบๆ   ติดต่อสอบถาม  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3747-1658

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย

“หมู่บ้านศีลห้า  สีสันอาหารงานบุญ”ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย  “หมู่บ้านศีล 5  สีสันอาหารงานบุญ”  เปิดตลาดพร้อมกันวันที่  15 -19  กุมภาพันธ์  2562
ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรีร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดวิถีถิ่น  วิถีไทย นำเสนออาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก   นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานสามารถเปิดประสบการณ์แบบวิถีไทยทดลองทำ ชิม และช้อปได้ในงานเดียว  พร้อมทั้งชมหมู่บ้านศีล 5  ทำดีต้องได้ดี  ทำชั่วไม่มีอะไรดี  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284
 

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา)

วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต

  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นำเสนอกิจกรรม  เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ  ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วันแรก

 

 

 

 

 

 

 • เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ โรงเรียนนายร้อย  จปร.  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร”
 • รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู
 • จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย   เที่ยวงานมาฆปูรมีศรีปราจีน  หรือ ร่วมพิธีเวียนเทียน หรือร่วมปฏิบัติธรรม ตามอัธยาศัย
 • เดินทางเข้าที่พักในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ

วันที่สอง

 

 • เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี  อาทิ  ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร,
 • เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย แบบแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ฝึกอบรมเดย์สปา  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ
 • เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหนองชะอม
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.

หรือติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/tatnayokfans

อ่านต่อ

งานประเพณีแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 และเทศกาลกินปลา กินกุ้ง ของดีอำเภอบ้านสร้าง

bangtan_pj2

วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

  

อ่านต่อ

เทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฏาคม – ตุลาคม 2561 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

pj_rafting03

จับคู่มาล่องแก่ง มา  2 คู่  จ่าย  2 คน  นักท่องเที่ยวกลุ่มใดที่มากันเป็นคู่  เช่น  คู่พ่อแม่  คู่รัก  คู่เพื่อนซี้  สามารถล่องเรือยางได้  ในราคาพิเศษ  ราคา 1,750 บาท  จากราคาเต็ม 3,500  บาท  ซึ่งมีจำนวนจำกัด  22  ลำเท่านั้น  ตลอด   5  วัน

อ่านต่อ

เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานรวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018 ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม.

pj_news61

สำนักงานพาณิชย์ จ.ปราจีนบุรี เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานรวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018 ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค.61 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร ภายในงานพบกับดาราสาวสวย มากความสามารถ หยาดทิพย์ ราชปาล ที่จะมาปรุงเมนูผักผลไม้ให้แขกผู้มีเกียรติได้ทาน พร้อมพบกับมินิคอนเสิร์ตจาก นักร้องชื่อดัง ทุกวัน อาทิ บิว อาร์สยาม ต้นข้าว อาร์สยาม แบงค์ เส้นเล็ก อาร์สยาม นิว นักร้องประกวด และซ่าส์ หมาว้อ พลพรรครักษ์สุขภาพอย่าลืม! อย่าพลาด! แล้วพบกันในงานรวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018

อ่านต่อ

Classic Run X-Ultra Half Marathon 2018 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ เวโลน่าแอททับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

run_pj1

Run Your Best Chase Your Dream……หนทางวิ่งที่ยาวไกล ขอเพียงใจแกร่งร่างฟิต ไกลแค่ไหนก็สามารถไปถึง ด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยนักวิ่งให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการนับคะแนนแบบ Time Score การเพิ่มระยะในแต่ละ Project การให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ และบรรยากาศการวิ่งที่ท้าทาย สวยงาม และแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

วันแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดการแข่งขัน

Start & Finish ณ เวโลน่าแอททับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ประเภทการแข่งขัน

Division A: 32 Km.

Division B: 15 Km.

Division C: 5 Km.

การแบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุ

Division A ผู้ชายและผู้หญิง อายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป

Division B ผู้ชายและผู้หญิง อายุ 15-29, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป

Division C ไม่มีการแบ่งเพศและกลุ่มอายุ เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใดๆ

รางวัลผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละ Project (สนาม)

ผู้ชนะอันดับที่ 1-3 ในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับรูปปั้นผู้พิชิต (ถ้วยรางวัล) ในแต่ละสนาม

อัตราค่าสมัคร

Division A (32 Km.)         ราคา 800.- บาท

Division B (15 Km.)         ราคา 600.- บาท

Division C (5 Km.)           ราคา 500.- บาท

Cut Off Time

Division A (32 Km.)         5 ชั่วโมง

Division B (15 Km.)         2.30 ชั่วโมง

ความพร้อมที่จัดเตรียมเพื่อผู้แข่งขัน

เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน เสื้อสามารถ และเหรียญที่ระลึก

ผู้แข่งขันทุก Division จะได้รับเสื้อ T-shirt เนื้อผ้าคุณภาพพรีเมี่ยมออกแบบตามสไตล์ Classic Run Project จำนวน 1 ตัว จาก Warrix

นอกจากนั้น ผู้แข่งขันทุก Division ยังจะได้รับเหรียญที่ออกแบบสวยงาม เหมาะสำหรับสะสมเป็น Collection

Running Clinic

ผู้แข่งขันจะได้รับร่วมกิจกรรม “Running Clinic” ที่จะมีขึ้นทุกครั้งทุกๆ วันเสาร์ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ฟรี!! โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การออกกำลังกายในมิติต่างๆ จากรพ.พญาไท 2 จะมาบอกเล่าข้อมูลที่ผู้แข่งขันควรจะทราบเพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการซ้อม รวมทั้งนักวิ่งสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirer) ที่จะมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ ในสไตล์สบายๆ แบบเป็นกันเอง

ประกันอุบัติเหตุ

เพื่อให้นักวิ่งได้อุ่นใจและเต็มที่กับการวิ่งพิชิตเป้าหมายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุ AMF จึงขอมอบประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการแข่งขันจำนวน 100,000.- บาท (24 ชม.) รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุในราคาไม่เกิน 10,000.- บาท

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ เวโลน่าแอททับลาน

11.00-19.00 น.          – ผู้แข่งขันรับเสือที่ระลึกและเบอร์วิ่ง (Race Pack Collection)

– ลงทะเบียนการแข่งขัน (Register) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร

– ผู้แข่งขันร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้สนับสนุนการแข่งขัน

16.30-17.30 น.          – พบกับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเหล่านักวิ่งสร้างแรงบันดาลใจ (inspirer) ใน Running

Clinic

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ เวโลน่าแอททับลาน

03.00 – 05.30 น.        – ผู้แข่งขันรับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง (Race Pack Collection)

– ลงทะเบียนการแข่งขัน (Register) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร (เฉพาะกรณีที่ยังไม่เต็มจำนวน)

04.00 น.                       – ปล่อยตัวผู้แข่งขัน Division A

05.00 น.                       – ปล่อยตัวผู้แข่งขัน Division B

06.00 น.                       – ปล่อยตัวผู้แข่งขัน Division C

07.30 น.                       – พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

09.30 น.                       – ปิดการแข่งขัน

วิธีการลงทะเบียน หลายช่องทางตอบสนองทุกความสะดวก

 1. 1. สมัครในระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นักวิ่งสามารถ Register online ได้ที่ www.amazingfield.net และgotorace.com
 2. 2. ส่งอีเมล์ แจ้งรายละเอียดของผู้สมัครได้แก่ ชื่อและนามสกุล อายุ เพศ ประเภทการแข่งขัน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน (Pay In Slip) แล้วส่งมาที่ signupamazingfield@hotmail.com หลังจากนั้นจะมีอีเมล์ยืนยันตอบรับการรับสมัครส่งกลับไปอีกครั้ง

การโอนเงินค่าสมัคร สามารถโอนเข้าบัญชี เลขที่ 138-4-56772-1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ ชื่อบัญชี “บจ.อเมซิ่ง ฟีลด์” ออมทรัพย์

 1. 3. สมัครได้ด้วยตัวเองพร้อมชำระเงินค่าสมัครที่ บริษัท อเมซิ่ง ฟีลด์ จำกัดอ่านต่อ

ททท. ชวนมาชิมทุเรียนปราจีน เลือกกระท้อนเนื้อหนานุ่ม คัดมังคุดหวานละมุน เป็นของฝากกลับบ้าน… งานวันเกษตรปราจีนบุรี วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานเกษตร-ปจ.03

เมืองปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์  ประชาชนจึงประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  โดยเฉพาะทำสวนผัก – สวนผลไม้ – เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น  ทุเรียน  มังคุด  กระท้อน  เงาะ  ไผ่ตง  ต้นโมก  ผลผลิตมีคุณภาพ  มีความหลากหลาย  ราคาย่อมเยา    ปราจีนบุรีจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีให้ชมทั้งสวนผลไม้  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  สวนสมุนไพร  หากใครสนใจพรรณไม้แบบใดสามารถเลือกสรรเป็นของฝากจะแวะชม – ชิม – ช้อป สินค้าคุณภาพจากชาวสวนปราจีนบุรีโดยตรง

 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้ขายผลผลิตของตนเองกับผู้บริโภคโดยตรง  ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จังหวัดปราจีนบุรี  กำหนดจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 54  วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม  2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมภายในงาน อาทิ

 • การประกวดผลไม้ยักษ์และผักยาว ผลไม้คุณภาพและหน่อไม้ไผ่ตง กิ่งพันธุ์ไม้ผล  การแข่งขันกินผลไม้
 • เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของดีเมืองปราจีนบุรี
 • ชมการแสดงมหรสพต่างๆ ในช่วงค่ำของทุกวัน

จ.ส.ต.สกล  ทองคำ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.  สำนักงานนครนายก เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรี  นับว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมแหล่งสำคัญของประเทศไทย   เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้จากผืนป่าธรรมชาติ  “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่  มรดกโลก”  โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครนายกและขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งปราจีนบุรี  เลือกเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ – ย้อนอดีตเที่ยวเมืองซ้อนเมือง  แหล่งโบราณคดีสมัยทวาราวดี  “เมืองศรีมโหสถ”  สัมผัสและเรียนรู้วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก  “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี”   ชมตึกเก่าเล่าเรื่องแห่งบุคคลสำคัญผู้สร้างตึกที่ชนรุ่นหลังต้องมาเรียนรู้  รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”   ศูนย์รวมตะเกียงโบราณนับหมื่น  พร้อมฟังเรื่องเก่าของคนเมืองปราจีน  “พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์”  ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก-อุทยานฯ เขาใหญ่ การเดินทาง  “เที่ยวเขาใหญ่…     ไปปราจีนบุรี”  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางที่สะดวกพร้อมเก็บเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวรายทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสรรเพิ่มรสชาติให้กับวันว่างได้เป็นอย่างดี

หรือจะท่องเที่ยวเชิงเกษตรเที่ยวสวนผลไม้เมืองปราจีนบุรี  ในพื้นที่มีกลุ่มชาวสวนผลไม้  “ไม้เค็ดโฮมสเตย์”,  เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ ,  และเที่ยวชมสวนผลไม้  “บ้านหนองจวง-หนองกันเกรา”  ที่เขาพร้อมใจเปิดบ้านให้เที่ยวชมสวนสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้นานาชนิด  ยามเย็นก่อนเดินทางกลับแวะเที่ยวงาน “วันเกษตรปราจีนบุรี”  ในช่วงวันที่  11 – 20  พฤษภาคม  2561  เลือกทุเรียนเนื้อหนา  มังคุดหวานเย็น  กระท้อนหวานนุ่ม  เป็นของฝากก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 สอบถามข้อมูลการจัดงานเกษตรปราจีนบุรีได้ที่  สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  โทร.0-3721-7871-2

 สอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284  ตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น. เปิดบริการทุกวัน  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com,  www.facebook.com/tatnayokfans

อ่านต่อ

Verona Songkran Foam Party 2018

งานสงกรานต์เดอะเวโรน่า

สงกรานต์นี้ ใครยังไม่รู้ว่าจะไปสาดน้ำที่ไหน มาสาดกันได้ที่

นัดกันแล้วน้า 13-15 เมษายน 2018.. … … .
Theme Black Light มาเรืองแสงกันในวันสงกรานต์

————————–———————
สนุก เปียกกัน มันส์กว่าเดิม เพิ่มเติมเล่นเกมส์แจกบัตรหน้างาน มาหมุนวงล้อเสี่ยงโชค ลุ้นของรางวัลมากมาย

ซื้อบัตรได้ที่หน้างานราคา 100 บาท ไม่มาไม่ได้แล้วววววว

https://www.facebook.com/veronaattublan/photos/a.630811577022684.1073741829.626927534077755/1471774386259728/?type=3&theater

อ่านต่อ

งานไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง

1266

 

 

อ่านต่อ

ว้าว… พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย

ป้ายประชาสัมพันธ์

ททท. ชวนมานี่  มา..ชม – ชิม – ช้อป – ช่วย – แชร์ มางานนี้เที่ยวฟรีเที่ยวครบทุกพื้นที่พื้นถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี

งานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

 

ตอน  พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

วันที่  28 – 31  มีนาคม  2561  เวลา  16.00 – 21.00 น.

ณ  ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 

สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง  ททท.  ได้ดำเนินงานขยายฐานตลาดคุณภาพด้วยการนำเสนอการท่องเที่ยว สัมผัส  Local  Experience  ผ่านวิถีการกิน   เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือมีประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิต อาหารในท้องถิ่น  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละที่มีความตื่นตัว  เห็นคุณค่าของตัวเอง  และปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีความโดดเด่นเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งจังหวัดปราจีนบุรี  มีนโยบายและได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมเครือข่ายอาหารสุขภาพและเครือข่ายผักปลอดสารพิษ รณรงค์สถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะและการใช้สิ่งของที่เป็น อันตรายต่อชีวิต  สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภาชนะบรรจุอาหาร  ผงชูรส  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เป็นต้น

จ.ส.ต.สกล  ทองคำ  ผู้อำนวกการสำนักงาน  ททท.สำนักงานนครนายก  เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดรอง   ททท.  ร่วมกับพันธมิตรหลักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เครือข่ายเกษตรอินทรีจังหวัดปราจีนบุรี  และประชาคมเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี     กำหนดจัดงาน  “ว้าว …ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์  ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย”   ในวันที่ 28 – 31 มีนาคม  2561   ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ   ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด  7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  มีร้านค้ากว่า  40  ร้านค้า   ช้อปสินค้าชุมชน  ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” และชมการแสดงพื้นบ้าน  ผู้สูงอายุและเยาวชน  รวมทั้งกิจกรรม “ลด–แยก–แจก–โชค  @รักษ์ปราจีนบุรี”  เป็นต้น

ททท.สำนักงานนครนายก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวเมืองรอง “นครนายก – ปราจีนบุรี”       เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อย  จปร.”  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร” รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู

จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้   ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน  วันอร่อยได้                    ไร้แอลกอฮอล์  ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tat8.com

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 28 มีนคม 2561   

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” อาทิ อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,   สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,  วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี  โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา    18.00  – 18.30  น.                 การแสดงดนตรีไทย  3  วัยอนุรักษ์

โดย  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา    18.30 – 19.00  น.                 รำวงย้อนยุค

โดย  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา    19.00 – 20.30  น.                 การแสดงวิถีไทยพื้นบ้าน  “ลำพวน  ลำตัด  รำโทน”

โดย  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

 

วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561   (พิธีเปิด)

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” อาทิ อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี, อาหารปลอดภัย,  สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,  วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี  โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา       18.00 – 18.10  น.              การแสดงระบำอยุธยา

โดย  กลุ่มนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา        18.19  น.                              พิธีเปิดงานว้าว.. ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลอกอฮอล์

                                                                ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

                                                                ประธานพิธีเปิด โดย  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

                                                                ประธานฯ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปรุงอาหารถิ่น  เมืองปราจีนบุรี

เวลา       18.10 – 18.40  น.              การแสดงโชว์ลีลาศเพื่อสุขภาพ

โดย  สมาคมลีลาศเพื่อสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่  30  มีนาคม  2561

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี” อาทิ  อาหารเด่น 7 อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,  สมุนไพรประกอบอาหาร,  วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา   18.00 – 20.00  น.                  การแสดงวิถีไทยพื้นบ้าน  “ลำพวน  ลำตัด  รำโทน”

โดย  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

 

วันเสาร์ที่  31 มีนาคม 2561

เวลา    16.00 – 21.00  น.

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย สไตล์เมืองปราจีนบุรี”  อาทิ อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,  สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร, วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี  โดยภาครัฐและเอกชน
 • รับชมรับฟังการแสดงดนตรีโฟร์คซอง วง โอเล่ โสถิ่ม ( กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่)…บรรยากาศในสวน

เวลา   18.00 – 18.10  น.                  การแสดงวิถีไทย แผ่นดินทอง

โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา   18.10 – 18.20  น.                  การแสดงมนต์รักลูกทุ่ง

โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย ชุดผ้าไทย
 • กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

อ่านต่อ

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33

มาฆปูรมีศรีปราจีน-3

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  33 

วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก   ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่  33  วันที่  12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562   ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

      

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติธรรม 

วันที่  12 – 17  กุมภาพันธ์  2562  

เริ่มเดินธุดงค์ – ปฏิบัติธรรม  ณ  วัดป่ามะไฟ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

 • 09.00 น.  ลงทะเบียน-รายงานตัว ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ
 • 20.00 น.  ปฐมนิเทศ  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดป่ามะไฟ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 8 กิโลเมตร  ถึงศูนย์โอทอป ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  ศูนย์โอทอป ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึง  สุสสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอประจันตคาม

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  สุสานเม่งซิวซัวจึง ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  ๖  กิโลเมตร  ถึงวัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  10  กิโลเมตร  ถึง  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดบ้านโง้ง  ตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึงวัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม  อำเภอประจันตคาม
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง  วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอประจันตคาม  และเขตอำเภอศรีมหาโพธิ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดมงคลชัย  ตำบลบ้านหอย  อำเภอประจันตคาม
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  7 กิโลเมตร  ถึงวัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 19 กิโลเมตร  ถึง ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2562  (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  11 กิโลเมตร  ถึง  วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  คณะเดินธรรมยาตรา  และคณะพระธุดงค์  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึง โบราณสถานสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

   

วันจันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.30 น.  เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่
 • 19.00 น.  การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา  ในสมัยพุทธกาล  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 12.30 น.  ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี
 • 13.00 น.  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวรายงาน  ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  หรือชุดสีขาว ตามอัธยาศัย
 • คุณสมบัติ
   • มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  สามารถช่วยตนเองได้
   • มีศรัทธาและอุดมการณ์อันมั่นคงที่จะปฏิบัติธรรม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   • ได้รับการอนุญาตผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครงกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร,  ผู้บังคับบัญชากรณี เป็นข้าราชการ ผู้ปกครองกรณีเป็นประชาชนทั่วไป ให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
   • เครื่องใช้ที่ต้องนำติดตัวไป
    • บาตร (พระภิกษุ – สามเณร) /ภาชนะใส่อาหาร (อุบาสก-อุบาสิกา)
    • กลด – มุ้ง – ผ้าปูนอน
    • ผ้าปูนั่ง
    • ช้อน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น

      

กิจกรรมทางวิชาการ

 • นิทรรศการชุมชนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสาธยายพระไตรปิฎก
 • การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 • ปิดทองและบูชาพระประจำวันเกิด/ถวายสังฆทาน
 • นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 15, หมู่ 17

กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

      

วันพฤหัสบดีที่  12 – 20  กุมภาพันธ์  2562  จัดกิจกรรมนำเที่ยวโดยเจ้าบ้านน้อย  เส้นทาง โบราณสถานสระมรกต – นมัสการต้นโพธิ์ –  ศรีมหาโพธิ  –  หลวงพ่อทวารวดี  นำเที่ยวโดยรถพ่วงบริการเป็นรอบๆ   ติดต่อสอบถาม  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3747-1658

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย

“หมู่บ้านศีลห้า  สีสันอาหารงานบุญ”

        

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย  “หมู่บ้านศีล 5  สีสันอาหารงานบุญ”  เปิดตลาดพร้อมกันวันที่  15 -19  กุมภาพันธ์  2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรีร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณ  นำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดวิถีถิ่น  วิถีไทย นำเสนออาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก   นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานสามารถเปิดประสบการณ์แบบวิถีไทยทดลองทำ ชิม และช้อปได้ในงานเดียว  พร้อมทั้งชมหมู่บ้านศีล 5  ทำดีต้องได้ดี  ทำชั่วไม่มีอะไรดี  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

       

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา)

วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2562  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต

    

     

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นำเสนอกิจกรรม  เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ  ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

 

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วันแรก

      

 • เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ โรงเรียนนายร้อย  จปร.  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร”
 • รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู
 • จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย   เที่ยวงานมาฆปูรมีศรีปราจีน  หรือ ร่วมพิธีเวียนเทียน หรือร่วมปฏิบัติธรรม ตามอัธยาศัย
 • เดินทางเข้าที่พักในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ

วันที่สอง

    

 • เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี  อาทิ  ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร,
 • เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย แบบแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ฝึกอบรมเดย์สปา  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ
 • เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหนองชะอม
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.

หรือติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/tatnayokfans

 

อ่านต่อ
1 2
Page 1 of 2