close
FOLLOW US ON 

ข่าวปราจีนบุรี

ว้าว… พลิกฟื้นอาหารถิ่น ฟินวิถีไทย

ป้ายประชาสัมพันธ์

ททท. ขอเชิญเที่ยว 5 ช – ชม ชิม ช้อป แชร์ ช่วย  ในงานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน  วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

ตอน  พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย

วันที่  28 – 31  มีนาคม  2561  เวลา  16.00 – 21.00 น.

ณ  ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลป์ยานี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง  ททท.  ได้ดำเนินงานขยายฐานตลาดคุณภาพด้วยการนำเสนอการท่องเที่ยว สัมผัส  Local  Experience  ผ่านวิถีการกิน   เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือมีประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิต อาหารในท้องถิ่น  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละที่มีความตื่นตัว  เห็นคุณค่าของตัวเอง  และปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีความโดดเด่นเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพ  และอีกสิ่งนั้นคือ  จังหวัดปราจีนบุรี  มีนโยบายและได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมเครือข่ายอาหารสุขภาพและเครือข่ายผักปลอดสารพิษ  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะและการใช้สิ่งของที่เป็น อันตรายต่อชีวิต  สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภาชนะบรรจุอาหาร  ผงชูรส  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือสัมผัสประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่น  อาหารปลอดภัย  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เห็นคุณค่าของตัวเอง  ปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้ เข้มแข็งรวมทั้งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง

ดังนั้น  เพื่อดำเนินงานสนับสนุนนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  และส่งเสริมการเดินทางเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม  Silver  Age   ททท.สำนักงานนครนายก         มีแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี 2561  จัดโครงการสีสันแห่งความอร่อย @นครนายก – ปราจีนบุรี – สระแก้ว  ซึ่งมีแผนงานจัดกิจกรรม  “ว้าว …ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์  ตอน พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย”   ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรใน  กำหนดจัดใน วันที่ 28-31 มีนาคม  2561 ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลป์ยานี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมภายในงาน

 

 • ชิมอาหารถิ่นเมนูเด็ด 7  อำเภอ  ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี  บรรยากาศวิถีไทยมากกว่า  40  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตร  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด
 • ชมนิทรรศการ “พลิกฟื้นอาหารถิ่น  ฟินวิถีไทย  สไตล์เมืองปราจีนบุรี”  อาทิ  อาหารเด่น  7  อำเภอของดีเมืองปราจีนบุรี,  อาหารปลอดภัย,   สมุนไพรเพื่อการทำอาหาร,   วิถีถิ่นริมน้ำปราจีนบุรี   โดยภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสถานการศึกษาต่างๆ
 • ลงทะเบียนจับรางวัลมอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม  “ลด-แยก-แลก-โชค  @รักษ์ปราจีนบุรี”
 • ชมการแสดงวิถีไทย  อาทิ  3รำ – ลำพวน  ลำตัด  รำโทน”   โดย  ศูนย์เฉลิมราชวัดฝั่งคลอง,  การแสดงวิถีไทย 3 วัย “เยาวชน – มืออาชีพวัยทำงาน – ผู้สูงอายุ”

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

อ่านต่อ

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

มาฆปูรมีศรีปราจีน-3

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  32 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก   ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดเผยว่า  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่  32  วันที่  22  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561   ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

      

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติธรรม 

วันที่  22  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

เริ่มเดินธุดงค์ – ปฏิบัติธรรม  ณ  วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

 • 09.00 น.  ลงทะเบียน-รายงานตัว ณ วัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ
 • 20.00 น.  ปฐมนิเทศ  โดย  พระสิทธิวีรานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอบ้านสร้าง)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 8 กิโลเมตร  ถึงวัดบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึง  วัดบางกระเบา  ตำบลบางกระเบา  อำเภอบ้านสร้าง (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอบ้านสร้าง)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดบางกระเบา  ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  ๖  กิโลเมตร  ถึงวัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง   อำเภอบ้านสร้าง
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  9  กิโลเมตร  ถึง  วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรี)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดพิกุล ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง   อำเภอบ้านสร้าง
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึงวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและเขตอำเภอศรีมหาโพธิ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  7 กิโลเมตร  ถึงวัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอังคารที่ 27  กุมภาพันธ์  2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  11 กิโลเมตร  ถึง  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  คณะเดินธรรมยาตรา  และคณะพระธุดงค์  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึง โบราณสถานสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

   

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่  1  มีนาคม  2561

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.30 น.  เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่
 • 19.00 น.  การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา  ในสมัยพุทธกาล  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 12.30 น.  ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี
 • 13.00 น.  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวรายงาน  ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  หรือชุดสีขาว ตามอัธยาศัย
 • คุณสมบัติ
   • มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  สามารถช่วยตนเองได้
   • มีศรัทธาและอุดมการณ์อันมั่นคงที่จะปฏิบัติธรรม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   • ได้รับการอนุญาตผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครงกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร,  ผู้บังคับบัญชากรณี เป็นข้าราชการ ผู้ปกครองกรณีเป็นประชาชนทั่วไป ให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
   • เครื่องใช้ที่ต้องนำติดตัวไป
    • บาตร (พระภิกษุ – สามเณร) /ภาชนะใส่อาหาร (อุบาสก-อุบาสิกา)
    • กลด – มุ้ง – ผ้าปูนอน
    • ผ้าปูนั่ง
    • ช้อน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น

กิจกรรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ  ปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที่ 2 มีนาคม  2561  ณ  วัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

      

กิจกรรมทางวิชาการ

 • นิทรรศการชุมชนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสาธยายพระไตรปิฎก
 • การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 • ปิดทองและบูชาพระประจำวันเกิด/ถวายสังฆทาน
 • นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 15, หมู่ 17

กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

      

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  จัดกิจกรรมนำเที่ยวโดยเจ้าบ้านน้อย  เส้นทาง โบราณสถานสระมรกต – นมัสการต้นโพธิ์ –  ศรีมหาโพธิ  –  หลวงพ่อทวารวดี  นำเที่ยวโดยรถพ่วงบริการเป็นรอบๆ   ติดต่อสอบถาม  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3747-1658

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย

        

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย  เปิดตลาดพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ – พฤหัสบดีที่  1 มีนาคม  2561  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรีร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณ  นำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดวิถีถิ่น  วิถีไทย นำเสนออาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก   นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานสามารถเปิดประสบการณ์แบบวิถีไทยทดลองทำ ชิม และช้อปได้ในงานเดียว  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

       

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา)

วันพฤหัสบดีที่ 1  มีนาคม  2561  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต

    

     

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นำเสนอกิจกรรม  เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ  ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

 

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วันแรก

      

 • เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ โรงเรียนนายร้อย  จปร.  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร”
 • รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู
 • จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย   เที่ยวงานมาฆปูรมีศรีปราจีน  หรือ ร่วมพิธีเวียนเทียน หรือร่วมปฏิบัติธรรม ตามอัธยาศัย
 • เดินทางเข้าที่พักในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ

วันที่สอง

    

 • เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี  อาทิ  ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร,
 • เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย แบบแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ฝึกอบรมเดย์สปา  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ
 • เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหนองชะอม
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.

หรือติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/tatnayokfans

 

อ่านต่อ

Run For Rangers 2nd “วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2”

A4 (1)

http://khaoyaimarathon.com/

“ครั้งแรกที่คุณจะได้วิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”

*หลังจากที่คุณทำการจ่ายเงินค่าสมัครและส่งอีเมลแจ้งการโอนมาทางเราแล้ว คุณจะได้รับ Confirmation Email ภายใน 3 วันทำการ

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560  (24 December 2017)

สถานที่: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ (Khao Yai Visitor Center)

ประเภทการแข่งขัน:

21K
– Half Marathon 21K – ชาย Male – ต่ำกว่า 40 ปี (Under 40 years old)
– Half Marathon 21K – ชาย Male – สูงกว่า 40 ปี (Under 40 years old)
– Half Marathon 21K – หญิง Female – ต่ำกว่า 40 ปี (Under 40 years old)
– Half Marathon 21K – หญิง Female – สูงกว่า 40 ปี (Under 40 years old)

10K
– Mini Marathon 10K – ชาย Male – ต่ำกว่า 40 ปี (Under 40 years old)
– Mini Marathon 10K – ชาย Male – สูงกว่า 40 ปี (Over 40 years old)
– Mini Marathon 10K – หญิง Female – ต่ำกว่า 40 ปี (Under 40 years old)
– Mini Marathon 10K – หญิง Female – สูงกว่า 40 ปี (Over 40 years old)

3.5K
– Fun-Run 3.5K – ชาย Male – ทั่วไป (Open)
– Fun-Run 3.5K – หญิง Female – ทั่วไป (Open)

ค่าสมัคร: 21K – 700 บาท | 10K – 500 บาท | 3.5K – 350 บาท

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560:
11.00-17.00  รับเบอร์รับเสื้อ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560:
06.30 ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21K ออกตัว
07.00 ระยะมินิมาราธอน 10K ออกตัว
07.10 ระยะฟัน-รัน 3.5K ออกตัว

สิ่งที่จะได้รับ:
– การอนุญาติเข้าร่วมแข่งขัน
– เสื้อสำหรับการแข่งขัน
– Bib
– เหรียญรางวัล
– สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณงานตลอดการจัดงาน
– ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ชายและหญิง ในแต่ละประเภท รวมทั้งหมด 10 ถ้วย

อ่านต่อ

ล่องแก่งหินเพิง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ- กิจกรรมผจญภัยยอดนิยม

กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง03

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-ผจญภัย กิจกรรมยอดนิยม  จัดสรรวันว่างวันพักผ่อนมาเยือนปราจีนบุรีในช่วงฝนนี้  กับ  “ล่องแก่งหินเพิง” เดินป่าระยะสั้น 2.5 กิโลเมตร ผ่านแนวพันธุ์ไผ่และแนวป่าเขตเขาใหญ่ไปยังต้นแก่งรวม 6 แก่ง – แก่งหินเพิง, แก่งวังหนามล้อม, แก่งวังบอน, แก่งลูกเสือ, แก่งวังไทร, แก่งงูเห่า

ล่องแก่งน้ำใส…  ต้องไปหินเพิง
กรกฎาคม – ตุลาคม

ณ แก่งหินเพิง  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประกอบการจัดเตรียมเรือยางไว้สำหรับนักท่องเที่ยว 6-8 คน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ นายเรือ – ท้ายเรือ  เริ่มล่องจากต้นแก่งผ่านแก่งหินและสายน้ำระดับ 3-5 ที่ทำให้หัวใจของนักผจญภัยต้องเต้นแรง  กระแสน้ำไหลพาเรือยางแล่นปะทะโขดหิน  ทำให้เกิดกระแสน้ำวนไหลแรง  ผู้นำล่องแก่งจึงต้องใช้ฝีมือและทักษะในการพาย  รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพายเพื่อให้พ้นกับการปะทะกับแก่งหินและป้องกันเรือพลิกคว่ำ  บางจุดกระแสน้ำจะเบา  ทุกคนสามารถสนุกสนานกับธารน้ำใสโดยการลอยตัวตามกันไปเป็นสาย  แวะพักเหนื่อยเล่นน้ำกันได้  ก่อนจะล่องผ่านแก่งต่างๆ จนมาสิ้นสุด   ณ  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (แก่งหินเพิง)

แพ็คเกจท่องเที่ยว  “ล่องแก่งน้ำใส…  ต้องไปหินเพิง”

แก่งหินเพิงริเวอร์ไซด์

โทร.08-1909-6896

ภูริมนา  รีสอร์ท

โทร.08-9993-7329, 08-1945-5229

วังตะพาบ รีสอร์ท

โทร.08-1935-4855

www.wangtaparbresort.com

ศักดิ์สุภา รีสอร์ท

โทร.06-2524-9698

www.saksupha.com

ใสใหญ่ รีสอร์ท

โทร.08-9094-7210

www.saiyai-resort.com

หินเพิงรีสอร์ท

โทร.08-7820-0001

www.hinpeongresort.9nha.com

เหนือฝาย  แค้มป์

โทร.08-1983-2199, 08-1862-9229

www.nuafai.camptour.net

อ่านต่อ