close
FOLLOW US ON 

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  32 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก   ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดเผยว่า  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่  32  วันที่  22  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561   ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

      

การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติธรรม 

วันที่  22  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

เริ่มเดินธุดงค์ – ปฏิบัติธรรม  ณ  วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

 • 09.00 น.  ลงทะเบียน-รายงานตัว ณ วัดบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ
 • 20.00 น.  ปฐมนิเทศ  โดย  พระสิทธิวีรานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอบ้านสร้าง)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 8 กิโลเมตร  ถึงวัดบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึง  วัดบางกระเบา  ตำบลบางกระเบา  อำเภอบ้านสร้าง (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอบ้านสร้าง)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า  ณ  วัดบางกระเบา  ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  ๖  กิโลเมตร  ถึงวัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง   อำเภอบ้านสร้าง
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  9  กิโลเมตร  ถึง  วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรี)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดพิกุล ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง   อำเภอบ้านสร้าง
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร  ถึงวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์ 2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีและเขตอำเภอศรีมหาโพธิ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  7 กิโลเมตร  ถึงวัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 9 กิโลเมตร  ถึง วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ   (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันอังคารที่ 27  กุมภาพันธ์  2561 (เดินธุดงค์ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ)

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 06.00 น.  ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 07.00 น.  พระภิกษุ-สามเณรฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 08.00 น.  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง  11 กิโลเมตร  ถึง  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  ป่าช้าเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า  อำเภอศรีมหาโพธิ
 • 15.00 น.  คณะเดินธรรมยาตรา  และคณะพระธุดงค์  ออกเดินธุดงค์ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึง โบราณสถานสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้างคืน)
 • 18.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 19.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม
   

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.00 น.  ทำวัตรเย็น – นั่งสมาธิ  /ฟังบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่  1  มีนาคม  2561

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 13.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 17.00 น.  พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว
 • 18.30 น.  เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่
 • 19.00 น.  การแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา  ในสมัยพุทธกาล  โดย  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561

 • 04.00 น.  ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว
 • 05.00 น.  ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
 • 07.00 น.  ประชาชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 09.00 น.  ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
 • 10.30 น.  ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ
 • 12.30 น.  ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี
 • 13.00 น.  พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวรายงาน  ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ

 • การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  หรือชุดสีขาว ตามอัธยาศัย
 • คุณสมบัติ
   • มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  สามารถช่วยตนเองได้
   • มีศรัทธาและอุดมการณ์อันมั่นคงที่จะปฏิบัติธรรม  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   • ได้รับการอนุญาตผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครงกรณีเป็นพระภิกษุ-สามเณร,  ผู้บังคับบัญชากรณี เป็นข้าราชการ ผู้ปกครองกรณีเป็นประชาชนทั่วไป ให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
   • เครื่องใช้ที่ต้องนำติดตัวไป
    • บาตร (พระภิกษุ – สามเณร) /ภาชนะใส่อาหาร (อุบาสก-อุบาสิกา)
    • กลด – มุ้ง – ผ้าปูนอน
    • ผ้าปูนั่ง
    • ช้อน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น

กิจกรรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ  ปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที่ 2 มีนาคม  2561  ณ  วัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

      

กิจกรรมทางวิชาการ

 • นิทรรศการชุมชนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสาธยายพระไตรปิฎก
 • การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 • ปิดทองและบูชาพระประจำวันเกิด/ถวายสังฆทาน
 • นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 15, หมู่ 17

กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

      

วันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  จัดกิจกรรมนำเที่ยวโดยเจ้าบ้านน้อย  เส้นทาง โบราณสถานสระมรกต – นมัสการต้นโพธิ์ –  ศรีมหาโพธิ  –  หลวงพ่อทวารวดี  นำเที่ยวโดยรถพ่วงบริการเป็นรอบๆ   ติดต่อสอบถาม  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3747-1658

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย

        

ตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย  เปิดตลาดพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ – พฤหัสบดีที่  1 มีนาคม  2561  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรีร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณ  นำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดวิถีถิ่น  วิถีไทย นำเสนออาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก   นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานสามารถเปิดประสบการณ์แบบวิถีไทยทดลองทำ ชิม และช้อปได้ในงานเดียว  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284

       

พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา)

วันพฤหัสบดีที่ 1  มีนาคม  2561  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต

    
     

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  นำเสนอกิจกรรม  เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ  ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย

 

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

วันแรก

      
 • เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ โรงเรียนนายร้อย  จปร.  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร”
 • รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู
 • จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้
 • ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
 • ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย   เที่ยวงานมาฆปูรมีศรีปราจีน  หรือ ร่วมพิธีเวียนเทียน หรือร่วมปฏิบัติธรรม ตามอัธยาศัย
 • เดินทางเข้าที่พักในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ

วันที่สอง

    
 • เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี  อาทิ  ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร,
 • เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย แบบแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ฝึกอบรมเดย์สปา  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี  “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ
 • เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหนองชะอม
 • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.

หรือติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/tatnayokfans

 

Leave a Response